Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar in zulk een naauw verband staande, dat wij gene erkennende en belijdende, deze niet kunnen loochenen.

De leer der Hervormde Kerk, zoo als zij in onze bekende formulieren van eenheid staat uitgedrukt, ben ik van harte toegedaan. Die leer en geene andere wensch ik u te leeren en te prediken, en waar het voegt — mannelijk te verdedigen. Ik wensch ze u te prediken in allen eenvoud, met hoogen ernst, in den geest der liefde, gedurig biddende, dat gij ze leert kennen en aannemen, als gegrond, niet op eens menschenwoord, maar op het onveranderlijk en eeuwig Woord van God. Och, dat de Vader der geesten van alle vleesch, de Heer van hemel en aarde, mij bevestige in dit voornemen en hetzelve mij u ten zegen doe ten uitvoer leggen!

Het doel, hetwelk ik onder biddend opzien tot den Heer, in vereeniging met uwe leeraars, mijne ambtgenooten, bij u poog te bereiken, is — ook hier komen mij weder de woorden van mijnen tekst te stade — om menschen, van nature vervreemd van het leven Gods, uit den diepsten grond des harten, in navolging van Johannes, te doen zeggen: „Hem, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewasschen lieeft in Zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot Koningen en Priesters Gode en Zijnen Vader, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid!" Verheven doel voorwaar! Zij het mij steeds voor den geest — vooral, wanneer ik predike of mij voor het predikwerk toerust; wanneer ik op de catechisatiën onderwijs, bij de huisbezoeking, aan de legersteden der kranken! Vervulle het mij geheel en al!

Hoeveel is er niet, hetwelk ons, uwe leeraars, ter bereiking van dit aangewezen doel, opwekt. Menschen mogen al verschillend de vraag beantwoorden: waartoe zendt de Koning der kerk Evangeliedienaars; de Schrift doet ook hier beslissend uitspraak en antwoordt op deze vraag: „ Om hunne

Sluiten