Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit loflied werd door de kinderen van Korach gezongen na de overwinning, doorJosafat, Juda'sgodvruchtigen koning, op machtige vijanden behaald. Het is een lied ter eere van de stad Gods en Jehovah's heiligen tempel, om welken de Heer aan zijn volk verlossing gezonden had. Dit wordt door den gewijden Zanger in eene lofverheffing ter eere van de stad Jerusalem dus uitgedrukt, als had de aanblik van den berg Sion en 's Heeren heerlijke woning de vijanden van Gods volk met schrik vervuld, alzóó dat zij bevende vloden. Die verheffing van des Heeren woonplaats paste der verloste gemeente waar zij zich vereenigde tot zijne dienst en verheerlijking. Om den wil der Goddelijke gunst, aan die heilige plaats betoond, zong zij het danklied inde gewijde voorhoven, en bij den aanblik van de tempeltin stemde zij den overwinningspsalm op nog hooger toon. De woonstede des Heeren was alzoo de vreugd der gemeente, omdat zij het middenpunt en onderpand van zijne weldaden was. Zoo klonk haar lied ter gedachtenis aan Gods groote daden: „ O God! wij gedenken uwer weldadigheid in het midden uwes tempels!"

Wij mogen dien danktoon overnemen op dezen dag, nu ook voor ons de plaats des gebeds een middenpunt van zegen is, en wij Gods weldadigheid in de oprichting van dit nieuwe bedehuis aanschouwen. Al is onder het Nieuwe Verbond niet meer eene enkele plaats boven andere verkoren, toch is ons de tente der zamenkomst heilig, omdat zij

Sluiten