Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernieuwing in den geest van uw gemoed, dat gij tempelen des Heiligen Geestes worden moogt!

Ontfangt dan dit gebouw te zamen tot een Godgewijd gebruik. Vereenigen wij ons hier en in het oude Godshuis met volharding en laat ons vereenigd zijn in den strijd des geloofs. Bidden wij zonder ophouden , dat er vrede zij door den Geest der genade! Laat ons toezien, dat hier geen ander woord gepredikt worde, dan het Woord Gods. Mede-opzieners in de bediening, laat ons wakende zijn in dezen tijd van verleiding en afval, biddende dat God ons beware voor den leugengeest, die ook onder ons is uitgegaan tot verwoesting der gemeente. Dat de

O O O O

ergernis van het kruis onze kracht en onze wijsheid blijve, want als wij die lieten wegnemen voor de wijsheid dezer eeuw, wij zouden immers alles verliezen? Vernieuwen wij dan heden het verbond op dit eeuwig Evangelie, dat ons verkondigd wordt.

Gode zij dank voor zijne onuitsprekelijke gave! Bij dien dank mogen wij niet verzuimen niet erkentelijkheid te gedenken aan den arbeid en de hulpe van hen, die ons bijstonden in het verkrijgen van onzen wensch.

Het is ons eene groote vreugde niet weinigen van onze weldoeners in ons midden te zien. Ontfangt onzen dank voor onzen geliefden Koning, geëerbiedigd Bestuur van dit gewest! Wij hebben veel aan de gunstige beschikkingen van zijne Majesteit te

Sluiten