Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag verlaagt, tot een dag om zich uit te spannen en zich aan zinnelijke vermaken over te geven. Neen, met geene woorden kan het uitgedrukt worden, hoe groot de dwaasheid en blindheid van den natuurlijken mensch is, die waant rijk en verrijkt te. zijn en geen dings gebrek heeft, eu niet, weet dat hij arm, jammerlijk, naakt en blind en ellendig is, bij al zijn aardsche goed, zijnen wereldschen rijkdom. Helaas! in dien toestand blijvende, gaat hij met al zijne raadslagen, met al zijne redeneringen voor eeuwig verloren, zoo God hem niet krachtdadig bekeert. Hoe God hem ook dagelijks toont, dat de gedaante dezer wereld voorbij gaat, en het uitnemendste, hetwelk de God dezer eeuw zijnen dienaars aanbiedt, niets is dan moeite en verdriet, hij blijft de wereld aanhangen en liefhebben, en offert aan haar al de vermogens zijner ziel, en de krachten zijns ligchaams op, om er veel, konde het zijn, er alles in te bezitten. Is dat M. Y. geene dwaasheid? Ja, hoe God hem ook dagelijks in voorbeelden te aanschouwen geeft, dat het menschelijk leven, eene nachtwaak, eene veldbloem , een damp is, en hem laat toeroepen : bekeert u! bekeert u ! waarom wilt gij sterven? en hem zoo blijvende niet alleen bedreigt met den natuurlijken- maar met den eeuwigen dood, dien alle onbekeerden zullen sterven; ziende blijft hij blind, en hoorende doof. Moet gij dan niet met mij zeggen: zij die anders zoo wijs zijn, zij zijn aan stomme beelden gelijk, zij hebben geen verstand P Ja! al treedt God ook met den dood in hunne huizen, den stokouden, die zich daarin bevindt, spaart, en den zwakken verschoont, om daaruit een jongeling of eene jonge dochter in den bloei, of een man of eene vrouw in de kracht des levens weg te nemen, het blijft bij zulken bij den uitroep van verwondering en verbazing: wat is toch de mensch! wie had dat kunnen denken! Tweede oorzaken worden opgezocht, de zoogenaamde deugden en goede hoedanigheden van de gestorvenen worden opgenoemd, breed uitgemeten, doch daar blijft het bij,

Sluiten