Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en al die beraadslagingen en redeneringen, wat zijn zij anders, dan die dwaasheid van den natuurlijken mensch, waardoor hij niet gelooft, dat alle vleesch is als gras; het gras verdort en de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast ? dat er maar eene schrede tusschen ons en den dood is? en dat zonder wedergeboorte niemand Gods Koningrijk zal zien of ingaan, God een iegelijk laat toeroepen : haast u, behoud u, om uws levens wil. Wie zoude kunnen gelooven, dat de mensch zoo onverstandig is, als wij het niet zagen in degenen, die nog vreemdelingen der verbonden zijn, zonder God, zonder Christus levende in de wereld, en haar dienende. Zij die in het tijdelijke zoo wijs, zoo verstandig zijn, dat zij jaren, maanden, weken en dagen alles vooruit weten te verzorgen, en waaronder er zijn, die met hun verstand gelooven, wat baat het den mensch al gewon hij ook de gansche wereld, en leed schade aan zijne ziel. Zij gaan voort zich om het eeuwig heil van die ziel niet te bekommeren, hunne bekeering tot God en Christus uit te stellen tot een tijd, dien zij welligt nimmer zullen beleven, tot een tijd, waarin zoo menigeen hunner bewijst, dat nu die kwade dagen en jaren er zijn, waarin de mensch, die aan zijnen Schepper in de dagen zijner jongelingschap niet gedacht heeft, zegt: „Wij hebben nu geen lust meer in die dingen." Ja, menigeen derzulken hooren wij op een laatste ziekbed of doodleger, zoo zij dat nog bezitten mogen, uitgillen, „het is nu te laat! voor eeuwig te laat!" in hunne vertwijfeling spreken zij dus die groote waarheid uit: eens was er voor ons een tijd, waarin het nog niet te laat was ! gij hebt niet gewild! O! dat zij wijs waren, riep Mazes uit. Geene andere wijsheid kan hij bedoeld hebben, dan die wijsheid die van boven komt van den Vader der lichten, de wijsheid die God de Heilige Geest den zondaar leert, verstand met Goddelijk licht bestraald , ontdekking zijner blinde oogen, opdat Hij de wonderen van Gods wet moge zien; dan leert hij opmerken en

Sluiten