Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het eeuwig Evangelie. Want Hij zelf is de Eeuwige, de Onveranderlijke. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in de reen wigheid... Volgt daarom het voorbeeld uwer voorgangeren na, volhardt tot den einde en gij zult zalig worden.

Wij geven thans natuurlijk geene afzonderlijke breede verklaring van ons tekstwoord. Op den klank af reeds wordt dit woord, dit gevleugelde woord, door ieder uwer verstaan. Wij willen het alleenlijk trachten toe te passen op de gelegenheid des tijds.

Daartoe heilige het de Heere door zijnen Geest aan ons aller harten!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid,

I. dat is een troost bij de gedachte aan alles, wat ook in den loop van dit jaar en van deze eeuw veranderd is;

II. dat is een troost, bij de gedachte aan alle vijandschap, welke zich ook in deze eeuw tegen Christus betoond heeft;

III. dat is een troost ook bij de gedachte aan alles, wat ons eenmaal ontzinken en wat ons door Christus geworden zal.

I.

Alles gaat voorbij. Ook dit jaar, ook deze eeuw zijn weer voorbijgesneld. Wij staan thans op een keerpunt van jaren, van eeuwen.

Wat is er in dien tijd al niel veranderd ! Laat ons even den blik terugwenden, en iets van het verledene voor onzen geest oproepen.

Ook in den loop van dit jaar zijn velen uit ons midden weggenomen. Dierbare betrekkingen en vrienden, wij tellen ze bij tientallen, die aan het begin van dezen jaarkring nog bij ons waren, en nu sedert korter of langer tijd reeds van ons zijn weggenomen. //Als de wind daarover gegaan is, dan zijn ze niet meer, en hunne plaats kent hen niet meer."

Mannen en vrouwen hebben hunne dierbare echtgenooten zien heengaan. Ze hebben een ledige plaats gelaten, die in de meeste gevallen niet meer gevuld zal worden.

Ouders gedenken op dezen avond hoe dierbare panden van hen werden weggenomen, oudere en jongere kinderen, hunne

Sluiten