Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

z/Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid" — dat is ook een troost bij de gedachte aan alle vijandschap, welke zich in deze eeuw tegen Christus betoond heeft.

De naam Jezus beteekent Zaligmaker. //Omdat Hij zijn volk zalig maakt van hunne zonden".

Dierbaie naam !

Wat al namen zijn in den loop der tijden opgekomen en weer verdwenen ; namen, die ook groot genoemd werden, en van welke ook invloed uitging op personen en volken, en die nu nauwelijks ol nooit meer genoemd worden.

Maar de naam van Jezus ?

Nog steeds ,/ruischt langs de wolken die lieflijke naam, die hemel en aarde vereenigt te zaam." Nog steeds is er een volk dat erkent : //geen naam is er zoeter en beter voor 't hart; Hij balsemt de wonden en heelt alle smart."

De naam van Jezus is zelfs niet minder groot geworden in den loop dezer eeuw.

Aan het einde der vorige en in het begin dezer eeuw scheen dat wel niet zoo. Toen dorst Voltaire, de groote revolutieman met het oog op Jezus godslasterlijk uitroepen: „ Verplettert dien ellendeling!" *) En velen hebben dien kreet opgevangen, en hebben het beproefd zijn naam van de aarde te verdelgen. Toen heeft men durven voorspellen, dat eer de 19e eeuw ten einde was, de naam van Jezus niet meer beleden zou worden.

Toch is het alzoo niet geschied. Wel hebben de revolutiebeginselen doorgewerkt- Wel heeft de Satan zijn best gedaan. Wel heeft deze verlichte 19e eeuw over 't algemeen de duisternis liever gehad dan het licht — maar het- licht is toch niet ondergegaan .

Thans, aan het einde dezer eeuw, zijn er, Gode zij dank, nog duizenden bij duizenden, die den naam van Jezus belijden en verheerlijken — duizenden bij duizenden, die met al hunne zonden en smarten tot dien Zaligmaker zich wenden, en die zijnen naam boven allen naam achten. Dat getal is zelfs veel grooter dan bij den aanvang der eeuw, zoowel in de Christenals in de heidenlanden. De profetie van de mannen der revolutie is, Gode zij dank, beschaamd.

*) Ecrasez 1' infame !

Sluiten