Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandt van vuur en sulfer, die even eeuwig zal zijn als de gelukzaligheid der vromen ; daar zal zijn weening en knersing der tanden!

Maar die nieuwe hemel en aarde zullen zijn voor de geloovigen, voor allen die de verschijning van den Heere Jezus hebben liefgehad. Zij zullen het erfdeel wezen van de geheiligden in Christus - eene onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis - even eeuwig en onveranderlijk als Jezus Christus hun Zaligmaker zelf.

Daar zal geen zonde meer zijn, en geen krankte, en geen scheiding, en geen dood. Dt\ar zullen geen tranen meer vloeien, geen zuchten meer geslaakt, geen rouwkleederen meer gedragen, geen graven meer gedolven worden, gelijk in dit jaar en in deze eeuw zoo menig-, menigmaal geschied is. God zelf zal alle tranen van de oogen der zijnen at'wisschen. Daiir zal peen weemoed meer zijn bij het voorbijsnellen van jaren en eeuwen, want een eeuwig heden is gekomen.

D&ar zullen wij naar lichaam en ziel de eeuwige zaligheid genieten, en ons verheugen in de glansen die uitstralen van het eeuwige Wezen.

Daar zullen wij loopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden.

Daar zullen wij in eeuwigen vrede met God en met elkander en met de heilige engelen leven.

Daar zullen wij de volheid genieten van de weldaden van Christus, van die geestelijke en hemelsche zegeningen, waarvan hier slechts beginselen en voorsmaak ons geschonken werden.

Daar zullen wij in eeuwige, goddelijke weelde van heilige vreugde ons baden.

Dkar zal Jezus Christus eeuwig bij ons wezen, en wij eeuwig bij Hem, - als Hij ons de volle kracht van deze waarheid zal doen ondervinden: Ik ben gisteren en heden dezelfde, en in dor eeuwigheid.

Zoo dan, Geliefden, vertroost elkander met deze woorden.

Amen.

Slotzang : Psalm 72 : 11.

Zijn naam moet eenwig eer ontvangen !

Men loov' Hem vroeg en spa!

De wereld lioor' en volg' mijn zangen Met amen, amen, na !

Sluiten