Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te klemmen x) — oppervlakkig gezien — wel het beeld van de suffende grijsheid schijnt te vertoonenV Ik weet niet, voor welk gebied het meer te betreuren is, voor dat van de godsdienst zelf, of voor dat van wetenschap en kunst, dat beider innige verwantschap door velen in onzen tijd zoo weinig schijnt gevoeld of begrepen te worden, ja dat zij vaak zich zoo weinig om elkander bekommeren, alsof elk van haar zonder groote schade haar eigen weg bewandelen kon, en geen kennis behoefde te nemen van het voornaamste, dat op het gebied van de andere voorvalt Dit geldt inzonderheid van het aesthetisch en van het godsdienstig gebied; want godsdienst en kunst hangen zoo allerinnigst met elkander zamen, dat elke gewelddadige scheiding ook ontaarding en verderf van de eene of andere of ook van beide ten gevolge heeft. Wat zou het geheel anders en veel beter wezen dan het nu is, wanneer de godsdienst bij allen het kleed van de schoonheid aantoog , en het godsdienstig leven zich in aestlietische vormen vertoonde, en wanneer wederkeerig het kunstgevoel en de smaak, meer dan nu geschiedt, door de godsdienst verhoogd en geadeld werden! Ik ken geen anderen wensch, op welks vervulling wij hooger prijs behooren te stellen dan dezen, dat in ons niet ongodsdienstig Vaderland, en in deze Stad, die geroepen is om de toongeefster in Ne-

1) Pred. VII: 10.

Sluiten