Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of over Eralima, den gi-ooten Wereldgeest. Als wij nu in deze Vedaas, om één voorbeeld te noemen, uitboezemingen vinden gelijk deze: (eenBrahmin spreekt tot zijn leerling)

Dat Wezen, dat. met geen woorden uitgesproken wordt, maar door wiens kracht het woord bestaat: weet, o mensch ! dat is Brahma , en niet deze vergankelijke dingen, die de mensehen aanbidden!

Dat Wezen, dat het verstand niet kan begrijpen, maar door wiens kracht het verstand bestaat: weet, o mensch! dat is Brahma, en niet deze vergankelijke dingen, die de menschen aanbidden !

Dat Wezen, dat gij niet kunt hooren , dat gij niet kunt zien, dat gij met geen uwer organen kunt bereiken, maar door wiens kracht de ooren hooren, en de oogen zien, en al de organen werken : weet, o mensch ! dat is Brahma, en niet deze vergankelijke dingen, die de menschen aanbidden !

Als gij dan zegt: //Ik, ik ken hem volkomen, dat hoogste // Wezen!" voorzeker, gij kent dan van hem nog niet eens wat het meest kennelijk en openbaar is. Daarom : moet Brahma niet zijn het voorwerp van al uw zoeken en peinzen ?

als wij dat reeds lezen in de Vedaas, — boeken, waarvan sommigen ouder dan het oudste wat wij hebben in den Bijbel —: is dat niet een teeken hoe 't juist de godsdienst is, die het gevoel verheft en schoone vormen weet te scheppen? Dat hetzelfde van de oudste literatuur van de Grieken geldt, behoef ik naauwelijks te herinneren. Ook de oudste en schoonste gewrochten van edele beeldende

Sluiten