Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel schoons in vorm, in meesterschap over de

taal, in rijke gedachten, in menigte van details

bewonderen — op Milton's Verloren Pa r ad ij s,

op Klopstock's Messiade, op Bilderdijk's On-

dergang der eerste wereld? Om van helÖ Ö

dendichten als Voltaxre's Henriade niet eens te spreken! De beschaafden onder ons lezen ze, maar zij hebben er geen hart voor; en toch is het heldendicht bestemd om te leven in het hart van 't volk! Het getuigt gunstig voor hun smaak, dat zij , als zij zeggen wat zij gevoelen, geen smaak hebben in, geen liefde gevoelen voor kunstwerken, die onnatuurlijk zijn.

En dat wij het eigenaardig tragische van het grieksche treurspel niet kunnen wedergeven, daarover behoeven wij waarlijk niet te klagen ; het kan toch alleen die hoogte bereiken als de wereldbeschouwing zelf tragisch is, en dat tragische in de wereldbeschouwing is door het christendom overwonnen.

Wat toch is geest en inhoud van de grieksche tragoedie? Zij maakt ons aanschouwelijk, hoe elke heroïke worstelstrijd, die het heerlijke en edele in den inensch tegen het lage maar heerschende durft bestaan, met onvermijdelijke noodzakelijkheid noodlottig voor den heros eindigt. En waarom onvermijdelijk noodlottig? 't Is öf omdat het heerlijke en edele in den held door het Noodlot onafscheidelijk zamengeweven is met iets eenzijdigs en verkeerds: en dan ijlt de held door de ontwikke-

Sluiten