Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't meest onmiddellijk onder den invloed van de godsdienst staat, gelijk zij zelf wederkeerig, misschien meer dan eenige andere kunst, haar invloed op godsdienstig gebied heeft doen gelden. Ik merk vooraf nog op, dat hetgeen wij muziek noemen, aan de oude wereld onbekend was; in dit opzigt hebben wij niets aan de Grieken te danken. De nieuwere toonkunst dankt haar grondlegging aan Zuid-Nederland, haar krachtigste ontwikkeling aan Italië en Duitschland, en, zoo men althans de eer van hetgeen meest verfranschte Italianen en Duitschers op dit gebied hebben voortgebragt, aan Frankrijk toekennen wil, dan ook aan Frankrijk.

De muziek is de kunst, die de ziel, die het diepste innerlijk wezen van den menschmeer dadelijk raakt; zij is de kunst om door toonen het gevoel in allerlei stemmingen en aandoeningen te brengen volgens de wetten der schoonheid. Gij kent het wondervol vermogen, dat zij op den mensch heeft. Zij rukt den mensch uit het centrum van het alledaagsche; zij verplaatst hem als in een andere wereld. Er is waarheid in de mythe van Orpheus, die door zijn betooverend spel en gezang rotsen en wouden deed huppelen, stormen en onweêrs deed zwijgen, wilde dieren tam maakte als lammeren. Maar zoo zij stormen stillen kan, zij kan ook iederen hartstogt in beweging brengen! Wie weet niet wat menigmaal de Marseillaise heeft uitgewerkt op de parijsche volkshoop, hoe zij als

4*

Sluiten