Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een tooverslag menschen herschiep in woestelingen , waanzinnigen die als redelooze dieren voorttuimelden, gelijk Saladins hof bij detooverklanken van Oberon's hoorn? Wie weet niet wat de krachtige krijgsmuziek vaak uitwerkt? Als het bevel tot den storm wordt gegeven, en allen het doodelijk gevaar voor oogen zien, dan maakt schrik en angstgevoel zich vaak ook van de dapperen meester. Daar klinkt de krachtige en wilde stormmarsch; en zie, het is alsof door die bedwelmende toonen al meer en meer een blinde woede in hen vaart; want als dronkenen en razenden snellen zij den dood te gemoet, alsof het leven maar spel was! Had Sparta de overwinning van Messenië niet meer nog aan het spel en gezang van den atheenschen Tyrtaeus, dan aan de kracht der wapenen te danken? Is het niet, helaas! alweer van de betooveringen van de muziek, dat de schandelijkste verleiding zich bedient om haar ongelukkige slagtoffers te bedwelmen en ze zoo in haar netten te verwarren? Er behoort een voorzigtigheid toe als die van Ulysses, om de betoovering van het Sirenen-gezang te hooren en geen prooi der Sirenen te worden.

Maar hoe is de muziek aan de andere zijde ook dienstbaar aan het heilige! Wie heeft niet den verheffenden invloed van plegtige en statige koraal-muziek in kerken ondervonden? En van welken aard de muziek ook zij, al ras gevoelen wij ons door haar kracht in een andere gevoels-

Sluiten