Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, zal hij kunnen uitgaan tot Jezus en hem smeeken om het behoud van dit allerwaardste bezit.

In de benauwenis des harten, als gevreesd wordt het beste zijns levens te verliezen, zal Jezus in den wanhopigen mensch kunnen doen opbloeien het geloof aan een macht, die niet van deze wereld is.

Als de dood komt en zijn zoon zal van hem weggerukt worden, wat der wereld zal dan den hoveling nog eenig genot kunnen schenken ! Met het verlies van zijn zoon zullen de dingen dezer wereld hun macht over hem verloren hebben. En de mensch, beseffende eigen onmacht, zal, nu het dierbaarste der wereld hem ontrukt zal worden, geen weg weten in eigen ziel; noch de wereld, noch eigen innerlijk wezen zullen hem kunnen boeien, nog minder eenig genot verschaffen.

In de vrees zijn zoon te moeten verliezen uit zich tevens de eigen innerlijke angst voor de duistere macht der wereld, den dood.

En met dien angst in de ziel gaat hij tot Jezus en zal juist dóór dien angst voor den dood in staat zijn de goddelijke macht van Jezus te beleven, als Deze hem zijn zoon laat behouden.

Want in het oogenblik, waarin de mensch de macht der wereld in al haar wanhopige duisternis beleeft, is zijn ziel als 't ware geopend voor den geest Gods.

De mensch, die nog geheel door het bezit der wereld in beslag genomen wordt, voor wien dus eigen innerlijk

Sluiten