Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen, evangelisatievereenigingen enz. door de tegemoetkoming der afdeelingen in staat gesteld de benoodigde bijbels op gemakkelijke wijze te verkrijgen en te verspreiden.

Ook zijn daar tal van colporteerende vereenigingen en stichtingen van algemeenen aard, welke met reductie op de prijzen de bijbeluitgaven van het genootschap ontvangen, maar het genootschap zelf functionneert toch feitelijk door zijn eigen afdeelingen, waarbij alle dorpen en steden van ons land zijn opgenomen en die voor de verspreiding in haar eigen ressort verantwoordelijk zijn.

Waar deze afdeelingen door haar activiteit ten gunste werken van de bevolking in de verspreiding van den Bijbel, daar hebben zij mede tot taak om dan ook belangstelling te wekken door bijbelavonden, opwekkende redenen, bij bel tentoonstellingen of lichtbeeldensamenkomsten, arbeid onder de jeugd enz., opdat ons volk steeds meer bekend worde met de onvergelijkelijke waarde van de gave, ons in de Heilige Schrift geschonken en de moeizame doch heerlijke taak om deze gave Gods ook aan onze broeders aan de andere zijde van den evenaar te brengen. Sedert Januari geeft het Bijbelgenootschap een maandbericht uit, waardoor het zijn leden op de hoogte houdt van den voortgang van den arbeid.

Door aller samenwerking worden er aldus week in week uit elke week ruim duizend bijbels en evenveel Testamenten en andere bijbelgedeelten verspreid. Mede dank zij den arbeid van het Bijbelgenootschap is de Bijbel in Nederland niet alleen het meest verspreide, maar ook het naar verhouding goedkoopste boek geworden. Indien ook in de toekomst het Bijbelgenootschap op aller steun mag blijven rekenen, dan kan het er voor blijven zorg dragen, dat niemand in Nederland van den Bijbel verstoken behoeft te blijven.

D. E. BOEKE

DE TAAK VAN HET BIJBELGENOOTSCHAP IN INDIË.

In Indië openbaart zich het leven en de activiteit der Christelijke kerk door de werkzaamheid der Zending en die der Kerk. Kan men aan den eenen kant zeggen, dat deze twee organen, in het geheel van Indië gezien, nog betrekkelijk klein zijn, aan den anderen kant is haar activiteit in ons verspreide eilandenrijk alomtegenwoordig, en in beweging en groei. Ongeveer anderhalf millioen Protes-

Sluiten