Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijke vermeerdering van inkomen met aller medewerking zeer goed te bereiken is. Een paar voorbeelden mogen dit duidelijk maken.

De afdeelingen Rotterdam Zuid en Kralingen hebben in de tweede helft van December een collecte ten behoeve van het Bijbelgenootschap georganiseerd. Nu behoort Rotterdam Zuid zeker niet tot het welgestelde deel van Rotterdam en wanneer men de plaatsen Charlois, Feijenoord, Katendrecht en Kralingen noemt, die deze afdeelingen vormen, dan begrijpt ieder, dat men hier grootendeels in een der het meest door de tijdsomstandigheden getroffen deelen van ons land is. Vandaar dan ook, dat de bonboekjes, die voor deze collecte gebruikt werden, alleen bons van een dubbeltje en van een kwartje bevatten en niet van hoogere bedragen. Er was echter veel enthousiasme voor het doel en het werk van het Bijbelgenootschap en ongeveer driehonderd collectanten waren bereid bonboekjes te administreeren en in hun omgeving bonnetjes te verkoopen. Het resultaat was, dat er door de groote veelheid van deze kleine giften na ongeveer tien dagen ruim duizend gulden bijeen was. Waar dit nu mogelijk gebleken is alleen reeds in een deel van Rotterdam, daar zal toch zeker wel niemand zeggen, dat het voor alle afdeelingen in het geheele land onmogelijk is om gezamenlijk vijftienmaal dit bedrag bijeen te brengen.

Daarnaast een ander voorbeeld. De afdeeling Leeuwarden heeft in het najaar voor de inzameling een collecte gehouden, die ƒ 372.50 opbracht. Voor een plaats als Leeuwarden een mooi resultaat en wanneer alle andere afdeelingen naar verhouding hetzelfde doen, dan komt het benoodigde bedrag ook dubbel en dwars bijeen. Thans in Januari overlegde het bestuur der afdeeling echter, dat het nog beter was, wanneer men ook het geregelde inkomen uit contributies van leden en begunstigers zou kunnen verhoogen. Daartoe werd nu een damescomité ingesteld, dat op zich nam hiervoor bezoeken af te leggen en verdere pogingen in het werk te stellen. Als eerste resultaat van den arbeid van dit comité werd nu dezer dagen ontvangen een lijst met de namen van 23 nieuwe leden en 42 nieuwe begunstigers, waardoor de vaste inkomsten der afdeeling weder met meer dan honderd gulden stegen. De meeste andere afdeelingen zouden langs dezen weg vermoedelijk ook tot een aanmerkelijke stijging van het inkomen kunnen geraken.

Sluiten