Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Bijbelgenootschap zal deze alleen kunnen geven, wanneer het daartoe de noodige middelen kri|gt.

In het Morisch van Midden-Celebes was tot dusver het Nieuwe Testament nog niet vertaald. Thans is een regeling getroffen om de voorbereiding van deze vertaling mogeli|k te maken Maar als de vertaling straks gereed is en in de getypte exemplaren goed bevonden wordt, zal zij dan ook gedrukt kunnen worden 3 Wanneer het Bijbelgenootschap geen versterking van inkomen krijgt, dan zal het helaas zi|n arbeid moeten inkrimpen en dan zullen ook al deze vragen ontkennend

1ÏTSStr W°,dT '' " iema"d dia he' v°°' wTnin

dat de Bijbel voor zeer velen ontoegankelijk blijft ?

LID ei li (tedeag is er dan nog noodtij ?

^rhnn' «O" arb|f'd tS d°en' di® er terecht verwacht wordt, heeft het Bijbelgenootp een verhooging van zi|n tegenwoordig inkomen met ruim vijftienduizend

za"fhlïïïÏL öotenhdat °Ver dï iQar '936 Verkre9en ZOU worden, dan

zal het Bijbelgenootschap overeenkomstig zi|n roeping kunnen voorzien in de verspreiding van den Bijbel, die het zich ten doel gesteld heeft Vooral voor den tegenwoordigen tijd lijkt dat een zeer groot bedrag. Maar gelukkig

Ln wan™ h kr'n9®n..9.ro°te sympathie voor het werk van het Bijbelgenootschap en wanneer honderdvi,ftigduizend menschen elk een dubbeltje geven of zestiq duizend elk een kwartje, dan is het doel reeds bereikt. Daarom'zijn er in dit boekje Hïnrl a°u j kwitanties van deze bedragen ten einde langs dezen weg het benoobedrag bi|een te brengen. De afdeelingen in Rotterdam Zuid hebben een

zulkL Taa.ndf.n 9eleden de. Pr,°ef genomen met het collecteeren met boekjes met kwitanties van een dubbeltje en een kwartje en daarvan werden er door

Sluiten