Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenwerkt, goed zullen doen zichzelf dan tevens aan te vullen, zoodat hun samenstelling niet tot critiek aanleiding geeft.

Wanneer men de collecte alleen onder geestverwanten houdt, dan is het niet noodig vooraf toestemming van Burgemeester en Wethouders te vragen. In verre de meeste plaatsen zal het het beste zijn zich bij het collecteeren te bepalen bij de geestverwanten en dan moeten de collectanten dus aanwijzing krijgen van de adressen waar zij moeten wezen of zij moeten geïnstrueerd worden om zich bij het verkoopen van kwitanties uit de boekjes te bepalen tot hen die zij kennen of waarvan zij in elk geval weten, dat zij geestverwanten zijn.

In sommige plaatsen zal het door de gesteldheid van de plaats wel mogelijk en wenschelijk zijn om meer algemeen huis aan huis te collecteeren en in zulke gevallen is toestemming van Burgemeester en Wethouders vereischt.

Ook in de gevallen, waar men alleen onder geestverwanten collecteert en deze toestemming dus niet noodig is, zal het in den regel wenschelijk zijn, dat men vooraf aan den burgemeester en aan den commissaris van politie er kennis van geeft in welke week er zulk een collecte onder geestverwanten gehouden wordt.

Ten slotte moet natuurlijk vooraf aan de collectanten het noodige materiaal verstrekt worden en moeten zij ingelicht worden hoe zij met de kwitantieboekjes werken kunnen.

Welk propagandamateriaal is er en hoe gebruikt men het ?

Vooreerst bevat het kwitantieboekje zelf eenig propagandamateriaal, omdat de eerste bladzijden van het boekje een korte uiteenzetting geven, waarom het Bijbelgenootschap dit geld noodig heeft. Zoodoende heeft ieder collectant steeds het noodige bij zich om op de eerste vragen te kunnen antwoorden.

Ten tweede komt er een eenvoudig propagandablaadje van een paar bladzijden, dat zeer in het kort aangeeft wat het Bijbelgenootschap zoowel in Nederland als in Indië voor de verspreiding van den Bijbel doet. Dit blaadje is bestemd om op zeer groote schaal verspreid te worden. Het kan huis aan huis rondgebracht worden bij alle huizen, waar men wil gaan collecteeren, of het kan bij propagandavergaderingen op de plaatsen gelegd worden. Iedere afdeeling

Sluiten