Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan er zooveel van krijgen als zij wil. Op het oogenblik is dit blaadje nog niet gereed. Zoodra het klaar is, wordt er aan alle afdeelingen een exemplaar van gezonden. Het is echter wel gewenscht, dat men zoo mogelijk thans reeds opgeeft hoeveel exemplaren van dit blaadje men gaarne zou willen ontvangen.

Ten derde is er het propagandaboekje, dat hierbij ook aan alle afdeelingsbesturen wordt toegezonden. Zooals men ziet, is dit een boekje van zestien bladzijden, dat in een aantal artikelen een overzicht geeft van het werk van het Bijbelgenootschap. Dit leent zich meer voor toezending aan menschen bij welke men voldoende belangstelling voor den Bijbel onderstelt, dat zij zulk een wat breeder geschrift over het werk van het Bijbelgenootschap zullen lezen. Ook is het bestemd voor autoriteiten en anderen die men over het Bijbelgenootschap wil inlichten. Van dit boekje kunnen de afdeelingen eveneens zooveel exemplaren krijgen als zij gebruiken kunnen.

Ten vierde het talenkaartje dat ook in het laatste jaarverslag lag en dat op de achterzijde een grafische voorstelling geeft van organisatie en werk van het Bijbelgenootschap; en

Ten vijfde een briefkaart waarop men zich aanmelden kan als lid of begunstiger van het Bijbelgenootschap of als abonné op het maandbericht.

Dit talenkaartje en deze briefkaart worden ingelegd in elk exemplaar van het onder ten derde genoemde propagandaboekje, maar de afdeelingen kunnen ze desgewenscht ook afzonderlijk krijgen.

Al dit propagandamateriaal kan ongeveer 15 April aan de afdeelingen gezonden worden, mits het niet later dan Maandag 6 April aangevraagd is. Hoe eerder de afdeelingen hun aantal kwitantieboekjes en verder materiaal aanvragen, zooveel te gemakkelijker is het voor de administratie en zooveel te zekerder is men dat alles men tijdig krijgt.

Hoe gebruikt men het kwitantieboekje?

Alle kwitantieboekjes dragen op de achterzijde een volgnummer en het bureau in het bijbelhuis houdt er aanteekening van welke nummers aan een bepaalde afdeeling gezonden worden. Door het afdeelingsbestuur of de collectecommissie worden zij dan op naam

Sluiten