Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bestaan en de doelmatigheid der wereld tot hare goddelijke oorzaak besluiten, terwijl dan het geloof, krachtens openbaring, er de kennis der goddelijke geheimen aan toevoegt: de drie-eenigheid, de vleeschwording en verlossing, de vier uitersten, de zeven sacramenten. Ook vervloeien wel de grenzen van het geloofs- en rede-gebied, als bij Anselmus van Canterbury, die ons uitlegt, „waarom God mensch" moest worden, waar immers de mensch voor zijne zonde geene genoegdoening kan geven en in den hemel de plaats van de gevallen engelen innemen voor welke geen verlossing mogelijk is, waaruit men ziet: „hoe de redelijke noodzakelijkheid aantoont, dat uit de menschen de Hemelsche Stad moet voltooid worden, en dat dit slechts kan geschieden door vergeving der zonden, die geen mensch kan deelachtig zijn dan door den mensch die zelf God is en door zijn dood de zondige menschen met God verzoent. Duidelijk hebben wij dus Christus gevonden, van wien wij belijden, dat hij God en mensch is en dat hij

voor ons is gestorven " x). Intusschen acht de Roomsch-

Katholieke geloofsleer de openbaring noodig om aan de rede te hulp te komen, waarbij zij het begrip „openbaring" niet verstaat in den innerlijken, wil men: Spinozistischen, zin, waarin wij het aanstonds gaarne zullen aanvaarden, maar in den uiterlijken, als een directe sprake van God tot den mensch, waardoor op bovennatuurlijke wijze onbekende waarheden worden medegedeeld die voor den menschelijken geest ontoegankelijk zijn of welker bevestiging met bovennatuurlijk gezag althans wenschelijk is 2). Deze openbaring, vernemen wij, — te onderscheiden van de inspiratie, waarmede God den geest verlicht van den schrijver van een gewijd boek, of van de goddelijke assistentie, waardoor

1) Cur Deus Homo. Ned. Vert. Nijkerk, 1908. Ile Boek, XV.

2) „Revelation mav be defined as the communication of some truth by God to a rational creature through means which are beyond the ordinary course of nature. The truths revealed may be such as areotberwise inaccessible to the human mind — mysteries which even when revealed, the intellect of man is incapable of fully penetrating. But Revelation is not restricted to these. God may see fit to employ supernatural means to affirm truths, the discovery of which is not per se beyond the powers of reason. The essence of Revelation lies in the fact that it is direct speech of God to man." In „The Catholic Encyclopaedia", New-York 1912, onder „Revelation".

Sluiten