Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snerpend geluid en heeft de leelijke gewoonte, zijn tanden te laten zien en met zijn oogen te rollen. Zijn voordracht gelijkt dan ook meer op eene uitdaging tot liet publiek om met hem te vechten. -Hij is over 't algemeen gehaat en wordt in de wandeling de „tijger" genoemd.

DE ORKAAN.

Als met ontembre macht een buldrende orkaan, Ontzettend koken doet den grooten oceaan En t trotsch gebouwde schip verbrijzeld wordt als glas En al wat leven heeft zijn dood vindt in den plas, I)an brult natuur een lied, en spot met menschenkraclit, Die al in 'tniet verzinkt bij hare woeste macht.

"e, ..tijger" wordt vervangen door een jongen van een jaar ot ach tien, bij wien het onmiddelijk in het oog springt, dat hij voor 't eerst een staand boordje draagt. Hij durft zijn hoofd niet bewegen, wat zijne oogen moeten misgelden, die op automatische wijze heen en weer worden bewogen. Nu en dan met de rechterhand van zich af slaande bij wijze van gesticulatie, dreunt hij zijn versje op. Hij schijnt dat uit een zangboekje geleerd te hebben, wat men kan opmaken uit het woordje „bis" hetgeen hij telkens met den regel meedreunt. .

DE VERGENOEGDE SOLDAAT.

'k Ben in dienst van Neêrlands Koning,

Altijd vroolijk en content,

Een kazern dient mij tot woning,

Ben ik niet een flinke vent ? k Exerceer en hanteer "V lug en vaardig het geweer, (bis.)

's Morgens vroeg reeds uit de veeren Poets en wrijf ik wat ik kan,

^ roolijk gaan wij dan marcheeren Op t geluid van ran-plan-plan!

'k Exerceer en hanteer Vlug en vaardig het geweer. (Lis.)

De President, deftig in zwart gekleed, is nu aan het woord. Hij is, wat een eigenschap der meeste presidanten schijnt te zijn, een weinig corpulent. Het hoofd eenigszins in den nek geworpen, laat hij den zangerigen, galmenden preektoon hooren.

Sluiten