Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geprofeteerd door Jesaja (hoofdst. 40 vs. 3—5) en Maleachi (hoofdst. 3:1), wier profetieën hem teekenen, als een heraut, die voor den koning uitgaat, om de wegen te bereiden en zijn komst aan te kondigen.

2. Aankondiging door den engel Gabriël. Aan Zacharias, den reeds bejaarden priester, wordt, terwijl hij in den tempel bezig is zijn dienstwerk te verrichten, door den engel Gabriël geboodschapt, dat zijn vrouw Elizabeth in haar hoogen ouderdom een zoon zal krijgen. Die zoon zal voorlooper van den Messias zijn (Luk. 1 : 5—25).

3. Het teeken bij die aankondiging is, dat Zacharias wegens zijn ongeloovigheid, stom wordt tot de geboorte van zijn kind.

B. De geboorte.

1. Zacharias en Elizabeth zijn vrome menschen, die de vertroosting Israëls verwachten, en wien het voorrecht te beurt valt, dat hun kind wegbereider wordt. Vooral Elizabeth blijkt een vrouw des geloofs te zijn. (Lukas 1 : 41—45). Johannes is dus een kind des geloofs.

2. Bij diens geboorte beslist Zacharias, dat de naam zal zijn Johannes. d. i. 's Heeren gave, zooals de engel bevolen had. (Lukas 1 : 57—66).

3. Lofzang van Zacharias. Het laatste vers (vs. 80) teekent kort de historie van Johannes tot zijn publiek optreden. (Luk. 1 : 67—80).

II. De geboorte van den Christus.

A. De aankondiging.

1. Aankondiging in de profetieën. Het gansche Oude Testament is vanaf de moederbelofte (Gen. 3 : 15) vol van beloften en schaduwen, van typen en voorbeeldingen, die naar Christus wijzen.

2. Aankondiging door den engel Gabriël. Deze gaat een half jaar na de aankondiging aan Zacharias naar Nazareth, tot Maria. Zij is ondertrouwd met Jozef, (d.i. de aanstaande vrouw van Jozef) een timmerman, uit het geslacht Davids. Uit alles blijkt, vooral in Lukas 1 : 38, dat Maria een geloovige vrouw is. Christus kon ook geen ongeloovige moeder hebben. Hij moest een kind des geloofs zijn. De engel kondigt den Messias aan als Gods Zoon, als Davids Zoon, als Maria's Zoon (Lukas 1 : 26—38).

3. Maria aanvaardt in het geloof de wondere boodschap. Zij brengt een bezoek aan Elizabeth, van wier wonder geluk de engel haar gesproken heeft. De beide vrouwen loven

Sluiten