Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor te spiegelen, dat Hij zonder lijden, doch door aanbidding van den duivel, de kroon kan verwerven.

B. De ééne overwinning.

1. De tweede Adam overwint in eiken strijd. Tot driemaal toe moet satan wijken, en Jezus blijft dus den Vader vertrouwen, weigert Hem te verzoeken, en wil niet anders dan door gehoorzaamheid aan Zijn wil de kroon der heerlijkheid

verwerven. . . ,

2. Het middel, waardoor Hij overwint, is het Woord Gods: Daar staat geschreven. Jezus beroept zich met op Zijn ervaring, maar op de objectieve openbaring Gods m de Schrift, en in deze worsteling blijkt het Woord te zijn het zwaard des Geestes (Efez. 6 : 17).

3 Pas na de derde overwinning gaat satan heen. JJaji heeft Jezus getooid volkomen te beantwoorden aan de eischen, die aan den Zoon gesteld worden, en overwinnaar van de hel te zijn.

III. Na deverzoekingen.

A. De engelen komen.

1. Als de duivel, zij het dan voor een tijd (Luk. 4 : 16), verslagen heengaat, komen de engelen. Nu is het hun tijd om den Zoon des menschen te begroeten.

2. Zij dalen neer, om Christus te toonen, dat de hemel met Hem meeleeft; dat de Vader in Hem een welbehagen heeft, en ook om Hem, den Overwinnaar, te dienen.

3. Door hun nederdaling wordt de woestijn tot een paradijs, dat heerlijker is dan het oude, omdat hier de duivel verdreven is. De wilde dieren leggen zich aan Jezus' voeten neer (Mark. 1 : 13). Hier blijkt na de overwinning Christus' koningsmacht.

B. Jezus gaat tot Zijn arbeid.

1. Pas na deze overwinning kan Christus Zijn werk aanvangen. Hij is gebleken waarlijk te zijn de tweede Adam, Die in het verbond is staande gebleven voor al de Zijnen, en dus in staat is het verzoeningswerk te volbrengen.

2. Uit de woestijn gaat Hij naar de plaats waar Hij gedoopt is, om door Johannes aan het volk te worden voorgesteld, en uit de hand van den wegbereider Zijn eerste discipelen te ontvangen.

3. In deze overwinning heeft Hij voor ons getriomleerd. Hij kan ons in onze worstelingen met en bestrijdingen door satan te hulp komen, en door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Deze zegepraal is het voorspel en de profetie van

Sluiten