Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Jezus gaat niet terstond naar Jeruzalem, om in Israëls middenpunt publiek op te treden. Hij moet eerst afscheid nemen van Zijn iamiliekring in Galilea, en het eerste teeken van Zijn heerlijkheid wil Hij doen in den kring van hen, in wier midden Hij is opgegroeid.

2. Hij gaat naar Kana in Galilea, de woonplaats van Nathanaël. Daar is op een bruiloft Zijn familie bijeen. Zijn moeder is er, en uit dit feit kan worden geconcludeerd, dat we hier met een familiefeest te doen hebben. Jezus wordt met Zijn eerste jongeren ook genoodigd.

3. Jezus op een bruiloft. Daar begint Hij. Niet in den tempel, maar op een huwelijksfeest. Daarin komt uit a. dat Christus ons in alles is gelijk geworden; b. dat Hij dus ook in onze vreugde deelt; c. dat Hij het natuurlijke leven erkent en heiligt; d. dat Hij het huwelijk eert als een instelling des Vaders, een der grondzuilen van de menschelijke samenleving (zie Huwelijksformulier).

B. Waarin het bestaat.

1. De wonderen van Jezus bewijzen Zijn goddelijke kracht. Hij verricht ze a. om Zich te bewijzen als de Gezondene des Vaders; b. om Zijn heerlijkheid voor de menschen te openbaren; c. om Zijn woord door teekenen te bevestigen, d. om versterking te geven van het geloof.

2. Hier verandert Hij water in wijn. Hij betoont Zijn macht over de schepping, en wijst, dat Hij het groeiproces (vocht, wijnstok, druif, wijn) niet noodig heeft. De wijn is dus ook een schepsel Gods. Alleen wake men, dat men het misbruik niet vergoeilijkt met een beroep op dezen tekst. Afschaffing van wijngebruik kan niet verdedigd op deze gronden, als zou de alcohol op zichzelf verkeerd zijn, zij kan alleen noodzakelijk zijn, wanneer de liefdeplicht tot onszelf en den naaste zulks gebiedt.

3. In dit wonder bewijst Hij ook, dat Hij in de stoffelijke nooden wil voorzien. Niet alleen in de nooden, die de noodzakelijke levensbehoeften raken, maar ook die, welke behooren tot het terrein van het levensgenot. Ook voor ons natuurlijk leven is Christus de Helper.

C. Waartoe het is verricht.

1. Christus heeft in dit wonder willen toonen, dat Hij op aarde gekomen is, niet alleen om vrede te geven aan de ziel, maar om de wereld en heel het leven te redden. Zijn werk is, de werken van den duivel te breken, en den vloek der zonde weg te nemen.

2. In dit wonder ligt in de tweede plaats deze gedachte,

Sluiten