Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feest. Hij kiest dezen tijd, omdat a. Hij dan de meeste Joden ontmoet, en b. dit feest in de offerande van het paasehlam het duidelijkst spreekt van Hem, Die het Lam Gods is, dat de zonden der wereld wegneemt. Schaduw en vervulling ontmoeten elkander.

3. Jezus gaat in Jeruzalem naar den tempel, want daar a. spreekt alles van Hem en Zijn werk, en wijst alles naar Zijn verzoening en verlossing, en b. is het middelpunt van Israëls religieus leven. Jezus schuilt dus niet weg in een achterbuurt of vergeten, afgelegen plek, maar Hij grijpt Zijn volk in het hart, in het centrum aan, om van daaruit in heel het leven door te dringen (vgl. Maleachi 3:1).

B. De wijze, waarop Jezus optreedt.

1. Hij vindt in den tempel een markt. Daar verkocht men alles, wat voor de offerande noodig was. Hierin bleek de vormen-godsdienst van de Joden. Het was hun te veel moeite, om een offerdier uit de stad, of van de markt mee te brengen, doch men had den verkoop in den voorhof gebracht, om met zoo weinig mogelijk kosten en werk klaar te zijn. Men ging even naar den tempel; kocht een offerdier; gaf dat over aan de levieten, en. . . . de offerande was gebracht. Een godsdienst, waarin alles in den vorm opgaat en het hart ontbreekt. Bovendien werd de heilige plaats door het geschreeuw en het gejoel ontheiligd.

2. Jezus ontsteekt in heiligen ijver voor de eer van het huis des Vaders. Met een geesel van touwtjes drijft Hij de dieren en de kooplieden uit den tempel. (Opmerkelijk, de duiven drijft Hij Zelf niet uit, maar zegt: neemt deze dingen van hier weg (vs. 16). Zachtheid tegenover deze teere dieren, en meevoelen met de armeren, voor wie de duiven bestemd waren (Luc. 2 : 24) ). Jezus doet dit in eigen autoriteit, omdat Hij is de Zoon des Vaders, Die komt, louterend en reinigend (Mal. 3:3).

3. Er is niemand, die zich tegen Hem durft te verzetten. Hy treedt op met majesteit. Als Hij werkt, wie zal dan keeren! Zoo moet Hij ook hervormend arbeiden in ons hart, en wil Hij de zonden uitbannen door Zijn Geest. Elke reformatie moet van het centrum uit beginnen. Beginnende van het huis Gods.

C. De uitwerking van Jezus' optreden.

1. Er is drieërlei uitwerking. De kooplieden etc. vluchten voor Hem, en de priesters, die wel gevoelen, dat Hij gelijk heeft, laten Hem begaan. Echter is deze vrucht uitwendig. Wanneer Jezus vertrokken is, zet zich al spoedig het oude

Sluiten