Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van het mysterie der liefde Gods in de zending van

d63 Z Jezus spreekt ten derde over de noodzakelijkheid van het geloof. Wie niet gelooft, is aireede geoordeeld.

C. Het resultaat van wat Jezus bespreekt.

1. Het onderwijs van den Heiland aan Nicodemus heett rijke vrucht gedragen, want hij, die eerst des nachts o Jezus komt, durft later voor Jezus in den joodse hen. raad het pleit te voeren (Joh. 7 : 50, 51) en helpt mede den

Meester te begraven (Joh. 19 : 39).

2. In dit onderwijs heeft Christus Zich van den beginne gekant tegen de oppervlakkige en moralistische heilsleer van de farizeeën en schriftgeleerden, die de religie veruitwendigden en over innerlijke vernieuwing niet spraken.

3 Hij leert ook ons dat er voor ons alleen behoudenis is door a. de liefde Gods, die de bron is van alle heilswerk; b het verlossingswerk van den Zoon, Die om onzentwil verhoogd is, en c. het innerlijke werk van den Geest, Die ons wederbaart, en ons het geloof schenkt, waardoor we Christus en al Zijn weldaden aannemen.

Bronnen:

Van Andel, Handleiding blz. 301—305; Sillevis Smitt, Handboek II, blz. 146—148; Snoek, Leerboek, 126, 127. Van Andel, Het Evangelie van Johannes, blz. 47 e.v.

Vragen:

65. Waarom verwondert het ons niet, dat 's Heilands openbare werkzaamheid te Jeruzalem begint? 66 Waarom mogen zich revolutionaire stroomingen niet op de tempelreiniging als een revolutionaire handeling beroepen? ... 67. Hoe is later gebleken, dat Nicodemus belangstelling een

blijvend karakter droeg?

68 Wat leert het gesprek met Nicodemus over de wedergeboorte ons omtrent den oorsprong van dit genadewerk in den mensch?

69. De tempelreiniging was een daad van reformatie. Wat is het verschil tusschen reformatie en revolutie.

En wat het verschil tusschen reformeeren en het systeem van

70. HebfgÏoók een opmerking, als ge Joh. 2 : 13-25 vergelijkt met

71. To^aan,3 datalet alleen toen, maar ook 1 a t e r het optreden

Sluiten