Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof, terwijl vele teekenen en woorden van Jezus in Judea acht maanden lang bij de farizeeën vooral bijna geen vrucht achterliet. Hoe beschamend voor Israël.

Bronnen:

Van Andel, Handleiding, blz. 307—309; Van Andel, Het evangelie van Johannes, blz. 85—98; Sillevis Smitt, Handboek II, blz. 151—152; Snoek, Leerboek, blz. 127, 128.

Vragen:

73. Wat zijn Samaritanen?

74. Heeft de vermoeide Heiland zijn rust bij de Jacobsbron in niets-doen gezocht?

75. Vanwaar de haat tusschen Joden en Samaritanen?

76. Toon uit het verloop van het gesprek aan, dat de vrouw geleidel ij k tot meer helderheid komt over den persoon van Christus.

77. Maakt het optreden dezer vrouw — nog afgezien van haar levensgedrag — den indruk van bescheidenheid?

78. Waarin schittert hier de rijkdom van Gods verkiezing? Geef nog enkele van dergelijke voorbeelden uit Schrift en historie.

79. Wijs bij de saamgestroomde Samaritanen aan, hoe zij van historischgeloof tot zaligmakend geloof kwamen.

80. Is historisch geloof op zichzelf waardeloos?

SCHETS XI.

Jezus in Galilea.

I. Jezus en Nazareth. (Matth. 4 : 13; Lukas 4 : 14—23).

A. Jezus' prediking in Nazareth.

1. Wanneer de Heiland Zijn arbeid in Samaria beëindigd heeft, trekt Hij door naar Galilea, waar Hij overal het Evangelie predikt. Een der eerste plaatsen, die Zijn prediking hooren, is Nazareth, waar Hij is opgegroeid. In die stad openbaart Jezus Zich als Dengene, in Wien Jesaja's profetie is vervuld, en Hij komt hier opzettelijk voor Zijn vroegere stadgenooten, en voor Zijn familie. Zijn broeders gelooven n.1. niet in Hem (Joh. 7:2).

2. Jezus gaat naar Zijn gewoonte (kerkgaan moet een goede gewoonte zijn) op den rustdag naar de synagoge, waar Hij gelegenheid ontvangt om een woord te spreken. Hij kiest

Sluiten