Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103. Welke overeenkomst en welk onderscheid is er tusschen het drietal gelijkenissen van Luk. 15?

104. Wat is de grootste fout, die meermalen bij het uitleggen van gelijkennissen werd en wordt begaan9

SCHETS XIV.

Jezus' wonderen.

I. Het karakter van Jezus' wonderen.

A. Hoe moeten zij verklaard worden?

1. De wonderen worden in de Heilige Schrift met verschillende namen genoemd, n.1. wonderen, d.i. wat onze verbazing opwekt Matth. 21 : 15, Marcus 2 : 12; teekenen, n.1. aanwijzingen van de kracht Gods en openbaringen van Gods heerlijkheid; en ook krachten, in den zin van krachtige daden, Lukas 10 : 13; 13 : 17. Reeds zeggen deze namen, wat het wonder, dat Jezus doet, is.

2. Het wonder mag niet verklaard worden, zooals het ongeloof doet, uit bedrog of geestvervoering; evenmin uit magnetisme of dergelijke verschijnselen; ze kunnen niet op natuurlijke wijze worden opgelost, want ze zijn „een onmiddellijk optreden van Gods almacht". God heeft de natuurorde geschapen, en Hij heeft de macht om in het wonder een andere en hoogere orde te volgen, dan wij gewoonlijk zien.

3. Bij de wonderen van Jezus is het de groote vraag „door welke kracht en macht Jezus deze dingen deed, en of wij onderscheid hebben te maken tusschen de wonderen van Gods almacht en die van den Zaligmaker der wereld. Doet de Heiland deze krachten als Gods Zoon, of als de tweede Adam, de nieuwe mensch, die ook Koning is. De laatste meening wordt voorgestaan door Dr A. Kuyper „De Gemeene Gratie" I, blz. 483, en Pro Rege I, blz. 152—158, maar bestreden door Ds G. Wielenga, „de wonderen van den Zaligmaker", blz. 15—21. Dr Geesink zegt ook, dat „de Christus, niet doordat Hij mensch was, maar uitsluitend doordat Hij Gods Zoon is", wonderen heeft gedaan. (Van 's Heeren ordinantiën. Inl. Deel blz. 57). M.i. is deze laatste meening de meest duidelijke. We kunnen deze verklaring geven, dat Christus de wonderen heeft verricht als de Immanuël, en wel door Zijn Goddelijke kracht. We moeten hier waken voor scheiding tusschen de twee naturen.

Sluiten