Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods. Zijn twee naturen treden hier zeer duidelijk aan het

3. Jezus verricht dit wonder om het geloof van Zijn eerste discipelen te versterken. Zij zijn pas tot Hem gekomen, en hebben het bijzonder noodig, dat zij bevestigd worden in het geloof. Zoo komt Christus onze zwakheden te hulp. B. De verdere wonderen.

1. Verschillende verdeelingen zijn beproefd, b.v.: a. genezingswonderen, b. verschijningswonderen, c. eigenlijke natuurwonderen etc. (Zie Wielenga, blz. XI). Het is moeilijk een systematische verdeeling en volgorde te geven.

2. Het beste is de historische orde te volgen. Er is opklimming in de wonderen. Een van de laatste is de opwekking van Lazarus uit de dooden, waarin Christus heerlijkheid op bijzondere wijze blijkt.

3. Zooals Jezus bij Zijn eerste komst op aarde tal van wonderen verricht, zoo zal Zijn tweede komst in den dag van Zijn toekomst vergezeld worden van groote teekenen.

III. Het wonder van het stillen van den

storm. (Matth. 14 : 22—23).

A. Als voorbeeld wordt hier genoemd, hoe Jezus wandelt

op de zee, en den storm stilt.

1. Daarbij moet eerst gewezen worden op het teit, dat Christus Zijn discipelen den ganschen nacht laat worstelen om hun geloof te beproeven, en pas tegen het aanbreken van

den morgen komt Hij.

2. Toch laat Hij hen niet alleen, want Hij is in dien nacht op den berg om te bidden, en Hij ziet van dien berg Zijn jongeren. (Marcus 6 : 48).

3. Eindelijk komt Hij; wandelt over de zee om reeds Zijn macht te toonen, en bestraft de winden. Ook de stormen zijn Hem gehoorzaam. Hij doet ons over alle stormen triomfeeren. .

B. Bij de behandeling van de wonderen moet gewaakt

worden voor:

le onzuiver vergeestelijken (b.v. van het water en den wijn op de bruiloft etc.);

2e. overschatting van het geloof der menschen, dat meest een wondergeloof geweest is;

3e. natuurlijke verklaring van Jezus' macht.

Bronnen:

Van Andel, Handleiding, blz. 300 enz.; Sillevis Smitt,

Sluiten