Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheid tusschen den twijfel bij den ongeloovige en geloovige. De eerste tracht alles in zichzelf en bij eigen licht op de lossen, maar de laatste vlucht er mee tot God.

B. Het antwoord van Christus.

1. Jezus wijst de discipelen van Johannes op wat Hij doet. Daaruit blijkt het duidelijk, dat Hij de Christus is. In diezelfde werken, waardoor Johannes eerst aan het wankelen is gebracht, moet de Dooper Zijn heerlijkheid aanschouwen, en dan zal hij zien.

2. Op dit antwoord laat Christus terstond volgen een warme verdediging van den Dooper. Het volk mag geen oogenblik meenen, dat Johannes van het rechte spoor is afgeweken, maar nog is hij meer dan een profeet.

3. In deze geschiedenis leert het Evangelie ons, dat ook wij met al onze slingering en twijfel, ook met onzen jeugdtwijfel zullen vluchten tot Christus, en bij Hem het antwoord moeten zoeken. Hij geeft het zeker, mits wij voor Hem klein willen zijn, en ook wij kunnen zeggen: Hij moet wassen, en wij moeten minder worden.

III. De dood van Johannes. (Marcus 6 : 21—29).

A. De oorzaak van zijn dood.

1. Wanneer Herodes zijn geboortedag viert, (Johannes vertoeft dan reeds zestien maanden in de gevangenis), staat hij in de roes van het feest aan de dochter van Herodias, Salome, toe, alles te begeeren, wat zij wil. Zij eischt, daartoe aangespoord door haar goddelooze moeder, het hoofd van den Dooper, en Herodes, hoezeer hem dit ook smart, durft dit verzoek niet te weigeren.

2. Zoo wordt door den viervorst het bevel gegeven om den Dooper te dooden, Johannes wordt in de gevangenis onthoofd. Hij sterft om het getuigenis van Christus den marteldood.

3. Bij zijn dood zegepraalt, evenals bij de kruisiging van Christus, het onrecht. Zonder eenigen vorm van proces, zonder eenige verdediging zijnerzijds wordt hij omgebracht, maar God heeft die zonde van Herodes bezocht.

Door zijn discipelen is de Dooper begraven.

B. De beteekenis van dit sterven.

1. Johannes is ook hierin de voorlooper van Christus, dat hij sterft door de vijandschap van het rijk der duisternis. De discipel is niet meerder dan de heer.

2. Toch is er diepgaand verschil. Johannes' sterven is

Sluiten