Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een marteldood, en Christus' sterven is het offer voor onze zonden. Johannes' graf blijft gesloten, maar Jezus' graf opent

zich in de verrijzenis.

3. De Heiland heeft, toen Hij van dit sterven hoorde, Zich teruggetrokken in de woestijn. (Matth. 14 : 13). Wat daar in Zijn ziel is omgegaan, weten wij niet, maar Hij had behoefte bij dit gewichtig keerpunt den Vader te ontmoeten.

Bronnen:

Van Andel, Handleiding blz. 297, 305, 344, 354; Sillevis Smitt, Handboek II, blz. 150, 176, 192, 198 e. v.; Sillevis Smitt, Johannes de Dooper, blz. 194—einde; Snoek, Leerboek, blz. 125, 127, 131, 142.

Vragen:

113. Johannes de Dooper was een Nazireër. Wat zijn Nazireërs? Welke andere Nazireërs kent gij?

114. Waarom zou Johannes als plaats zijner prediking die plek tusschen de Jordaan en Jericho hebben gekozen?

115. Was Johannes de e e r s t e martelaar om Christus' wil?

116. Wat is het onderscheid en wat is de overeenkomst tusschen Christus' sterven en Johannes' sterven?

117. Wat is in den moord op Johannes de zonde van Herodes, wat de zonde van Herodias, wat de zonde van Salome?

118. Vertel eens in eigen woorden, wat ge in de tiende meditatie van „Als ge in uw huis zit" kunt lezen naar aanleiding van Herodes verjaardag. ,

119. Welke overeenkomst is er tusschen Johannes en Elia.' Deed Johannes de vraag, die wij in Luk. 7 vinden ter wille van zichzelf of terwille zijner discipelen?

120. Welk verschil is er tusschen twijfeling en vertwijfeling; en tusschen twijfeling en ongeloof?

Mogen wij ooit vergoelijkend over twijfel en twijfelingen spreken?

SCHETS XVI.

De familie van Jezus.

I. JezusenZijnemoeder.

A. Maria en Jezus.

I. Maria heeft den Heiland in het geloof ontvangen (Lukas 1 : 38, 46—49), maar later worstelt in haar ziel haar moederschap met haar geloof, dat Jezus ook haar Messias is. Telkens blijkt het, hoe zij haar moederschap wil doen

Sluiten