Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHETS XX.

De opgang naar Jeruzalem.

I. Wat aan dezen opgang vooraf gaat.

A. Jezus ontwijkt naar Perea.

1. De Heiland is voor de derde en laatste maal naar Jeruzalem gegaan. Hij komt daar op het loofhuttenfeest, en dan speelt zich alles af, wat Johannes in zijn evangelie mededeelt (hfdst. 7—10). Jezus voert strijd met de oversten des volks, die hem zoeken te vangen (hfdst. 7, 8). De genezing van den blindgeborene (hfdst. 9). Christus predikt Zichzelf als den goeden Herder (hfdst. 10). Jezus op het feest van de vernieuwing des tempels (hfdst. 10 : 22—39).

2. Wanneer de vijandschap toeneemt, vooral om de groeiende sympathie van de menigte, ontwijkt de Heiland naar het overjordaansche. Zijn ure is nog niet gekomen. Hij wil sterven op het paaschfeest. Zijn terugtrekken naar Perea mag dus niet verklaard worden uit vrees voor het lijden of uit zwakheid, maar toont de majesteit van onzen Borg. Hij is Koning ook in Zijn vernedering. Hij bepaalt, wanneer Hij sterven zal, en Hij regeert Zelf over den raadslag van de overpriesters en Schriftgeleerden.

B. Jezus keert naar Judea terug.

1. De oorzaak van dezen terugkeer moet gezocht worden in de opwekking van Lazarus (Joh. 11). Jezus komt niet terstond op de bede van Martha en Maria, omdat Hij bij Lazarus' graf op bijzondere wijze Zijn heerlijkheid wil openbaren in Zijn triomf over den dood. Hier wekt Hij voor de derde maal een doode op. Eerst het dochtertje van Jaïrus, dat pas gestorven was; dan den jongeling te Naïn, die reeds grafwaarts wordt gedragen, en eindelijk Lazarus, die reeds vier dagen in het graf gelegen heeft. Er is dus een climax in de openbaring van Christus' heerlijkheid.

2. Het is wel opmerkelijk, dat de Heiland vlak voor Zijn sterven zulke groote wonderen verricht (genezing van den blindgeborene, opwekking van Lazarus). Daardoor wordt de schare met meer enthousiasme vervuld, maar daardoor wordt de vijandschap der overpriesters ook sterker geprikkeld. En het is Jezus er juist om te doen, dat deze vijandschap haar hoogtepunt zal bereiken, opdat de raad Gods omtrent Zijn verzoenend lijden en sterven zal vervuld worden. Alles moet het heilsplan dienen, en alles loopt op het kruis uit.

C. De vergadering van het Sanhedrin. (Joh. 11 : 47 e.v.).

1. Het wonder der opwekking van Lazarus heeft velen

Sluiten