Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHETS XXV.

Pinksteren.

3. Het feit van Pinksteren. (Hand. 2 : 1—41).

A. Hoe dit feit plaats vond.

1. De discipelen zijn naar het bevel van den Heiland bijeen om te wachten op de komst van den Trooster. In de tien dagen zijn zij niet werkeloos, maar vullen de ledige plaats in het twaalftal, (door den dood van Judas), aan door de keuze van Matthias (Handel. 1). Het twaalftal moet compleet zijn, wanneer de Geest uitgestort wordt. De schare van discipelen is wakende en biddende bijeen. De Geest komt ook slechts tot harten, die Hem biddende verbeiden.

2. De Trooster komt op den vijftigsten dag na Paschen, den dag van het Pinksterfeest. Dan bracht Israël den voltooiden oogst, het eerste brood, in den tempel, en vierde de gedachtenis aan Sinaï's wetgeving. Op dien dag is een groote menigte samen in Jeruzalem, en dit alles moet dienen opdat terstond van den beginne de stroom des Geestes vloeien kan onder alle volken.

3. De heilige Geest wordt uitgestort onder de teekenen van een geluid als van een geweldig gedreven wind, en tongen als van vuur. Het is precies alsof er een wind ruischt, en alsof gedeelde vuurvlammen flikkeren boven de hoofden der discipelen. Deze teekenen dienen om de komst van den Trooster te verduidelijken. Wind en vuur zien op Zijn krachtige werking en louterende en bezielende kracht. De Geest vervult de harten der discipelen. Daarop komt het aan. Zij spreken in vreemde talen, waarbij we zeer waarschijnlijk te denken hebben aan de glossolalie, waarvan Paulus spreekt in 1 Cor. 14.

B. Wat dit feit beteekent.

1. De beteekenis van dit feit ligt uitgedrukt in het Pinksterfeest van Israël. Het was een feest van den voltooiden oogst, van het brood, dat is van het koren, dat voedsel geworden is, en gegeten kan worden, en tevens het feest van de wetgeving. Welnu de Geest komt om het werk van Christus toe te passen in de harten der geloovigen, en Zijn weldaden uit te deelen, en om de wet Gods te schrijven op de tafelen des harten. (Jeremia 31; Hebr. 8).

2. Ook vroeger werkte de Geest in het oude verbond (denk slechts aan Psalm 51 : 13), maar nu komt Hij wonen in Zijn gemeente als in Zijn tempel. Nu neemt Hij in Zijn kerk intrek, om van daaruit de vrucht van Christus' verzoe-

Sluiten