Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten. (Gij omreist stad en land om een jodengenoot te maken). Paulus wordt een van hun felste ijveraars en propagandisten.

2. Als propagandist trekt hij met aanbevelingsbrieven van den hoogepriester naar Damascus, en tevens om daar tegen de christenen den strijd te voeren. Op die reis wordt hij door God gegrepen en veranderd in een propagandist van Jezus Christus en een apostel des Evangelies.

B. Wijze en vrucht.

1. Paulus wordt door een hemelsch licht beschenen. Christus openbaart Zich aan hem. Wat wilt Gij, dat ik doen zal? De farizeër buigt zich voor Jezus. Hij wordt naar Damascus geleid. Ananias, de afgezant des Heeren. Paulus komt tot het volle licht.

2. Uit Damascus vlucht hij, omdat de joden hem vervolgen. Hij gaat naar de woestijn van Arabië. Daar blijft hij drie jaren. Tijd van voorbereiding (Galaten 1). In Jeruzalem heeft hij moeite, om opgenomen te worden in den apostelkring. Door Barnabas geïntroduceerd. Hij trekt naar Tarsen en heeft daar nog verscheidene jaren vertoefd, om zich voor te bereiden. Dan gaat hij naar Antiochië.

III. Paulus' apostolaat.

A. Waarom is hij apostel der heidenen?

1. Het is wel opmerkelijk, dat de Heere juist Paulus kiest. Hij gaat de twaalf in Jeruzalem voorbij en neemt iemand, die geheel buiten hen staat. Ja, Paulus moet er zelfs voor bekeerd worden, om apostel te kunnen zijn, en de apostel wordt tot prediker gemaakt.

2. Dit geschiedt:

a. om Paulus' ontwikkeling;

b. om de heerlijkheid van Gods genade, want hij is het (levend voorbeeld, hoe God machtig is, om den felsten vijand te veranderen in een discipel van den Heere Jezus.

B. Het karakter van zijn apostolaat.

1. Hij is speciaal de apostel der heidenen. De anderen blijven meer onder de joden werken, of arbeiden in de door Paulus' prediking gestichte gemeenten, maar hij moet het evangelie verkondigen in de heidenwereld. Zijn taak is dan ook pas beëindigd, wanneer hij in Rome, de hoofdstad van het caesarenrijk, de kruisvaan plant.

2. Hij is door den Heiligen Geest geroepen. In Antiochië in Syrië. De gemeente hield hem. (Hand. 12 : 24—13 : 3). Op deze roeping beroept de apostel zich telkens tegen hen, die zijn autoriteit betwisten (vgl. 2 Corinthe 1; Galaten 1).

Sluiten