Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De vrucht van deze reis is, dat het Evangelie ook in Europa komt, en in het centrum der Grieksche cultuur de boodschap van Christus gebracht wordt. Vervulling van de belofte aan Japhet.

Opmerking. Tusschen de eerste en de tweede zendingsreis vindt het apostelconvent in Jeruzalem plaats (Hand. 15) over de vraag, of de heidenen de joodsche ceremoniën moesten houden.

III. De derde zendingsreis. (Hand. 17 : 23— hfdst. 21).

A. De reisroute.

1. Paulus is in Efeze. Vandaar uit bezoekt hij de gemeenten in de omgeving. Twee jaar arbeid in Efeze. Voorts naar Macedonië, Corinthe, Filippi, Troas, Mylete, afscheid van de gemeente van Efeze, Caesarea, Jeruzalem.

2. Hij is op deze reis door verschillende broeders vergezeld. Lucas is bij hem, die alles opteekent, en in de Handelingen ons de bijzonderheden van Paulus' werk heeft medegedeeld.

B. De gebeurtenissen op deze reis.

1. De meest bekende feiten zijn: in Efeze: de wonderen van Paulus; verbranden der tooverboeken; Sceva's zonen; vermindering van de Diana-vereering; groot oproer; in Troas: Paulus' rede tot middernacht; opwekking van Eutichus; in Mylete: afscheid van de ouderlingen uit Efeze; in Caesarea: voorspelling van Agabus.

2. Op deze reis zijn door Paulus' prediking vele gemeenten in Klein-Azië gesticht, met name enkele van de zeven Kerken uit Openb. 1—3.

Voorts bevestiging van de gemeenten in het geloof.

IV. De vierde zendingsreis. (Hand. 21 e.v.).

A. De reisroute.

1. Paulus wordt te Jeruzalem gevangen genomen; voor den joodschen raad; moordplan van de joden; Paulus naar Caesarea gebracht; beroep op den Keizer; verhoor voor de stadhouders Felix en Festus; verhoor voor koning Agrippa en Bernice.

2. Paulus naar Rome. Gevaarvolle reis over Myra, Kreta, Melite; in Rome wordt Paulus gevangen gehouden twee jaar in eigen gehuurde woning.

B. De gebeurtenissen op deze reis.

1. Van bijzondere beteekenis zijn: de schipbreuk; Paulus'

Sluiten