Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Naauwelijks hooren wij het woord «vrijmaking" noemen ^aarf't aa? iefn' Sebonde,len of dienstbaren toestand'

hand me" 86 S ,'g ?Vrijd is' Toen de mensch uit de Vrijheid^ Ai,6" kwam, leefde hij in eene zalige

ffein 11' -ii W jS f-a n Zljne voeten onderworpen ; en hii

joelde zich door de liefde verbonden aan God zijnen SchepSe ^ geDfISd ?m Hem te dienen in geregtigheid. Door

'Je :rï,8Ser ,r hij'.uit ,dien staat gevallen en is hij aan W ke[yk®te dienstbaarheid onderworpen, met de zwaarste S T jonden, en aan talloos jammeren ten prooi £ n afgrond _ van onbeschrijfelijke ellende neêrgestort. Om het veelsoortig kwaad, waarvan wij nu moeten worden jjgemaakt? slechts iets te noemen, herinner ik u aan de

Cld dTdoods!0nde' 3311 de ™aS* des satans en aan het

»vlk ,noemd® de '^schappij der zonde. De zonde heerscht i r den geheelen mensch. Een iegelijk die de zonde doet ^ een dienstknecht der zonde, Joh* VIII: 34. Zoolang de Jen billijken eisch van Gods wet niet verstaat* ang 1»j Christus als het einde der wet niet heeft leeren zo°kmg h,J met. naar Gods beeld herschapen en door het Sn! ♦ Cheistüs vereenigd is, is er eene gewillige vereeL8ng.met de zonde, een leven in de zonde en een wandel 'lillrr„ e" vleesche- Hij is rijk en verrijkt en heeft ceens gebrek, en bezit een gunstigen dunk van zich zetven vUt) _• 7ers and evenwel is verduisterd. Hii heeft geene kennis

CejC-h ZrVen' 110ch T den Heere> "°ch ^n den gen * ^«g in Christus, noch van de pligten, die te betrachten

° !1S Z1^n oordeel verkeerd en de wil is geheel af

is olLr bï ¥ fde ?T igd ten kwade- Hef geweten Z en n-j Het bedenkcn des vleeschesis vijandSt bJgT God'* L.et onderwerpt zich de wet Gods niet; i °de i • t r? 00 met en e 'n bet vleesch zijn kunnen

Keren tran i8611' °&v»T bij d°n eenen de zondein

y opvoedt ZT i ï' anderen' (want uit kracht Rein po ' • • V00r straf' vrees voor de schande > gerliit over.tu,gingen, kunnen sommigen zeer ingetogen

™ Godsdienstig »f„, terwijl iK,'

Se L TTfi-T-r geheel tot zondige*, tot uit.

den overdadigheid overgeven,) zoo is er echter Hng d?misIS • art"n betref' geen onderscheid. Want h >'* LZZ f !n Z1-men onherborenen staat verkeert en j-,e ooi, waardoor het harte gereinigd wordt,

Sluiten