Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mjze redenen nog doen overblijven. Immers zij dienen u meer te leeren zien wie gij zijt, wie de Ileere is, ®n opdat gij eene gestadige behoefte zoudt behouden aan "Ezus als den Vrijmaker. Al is het dan dat gij nog veel tooet zuchten onder de kracht der zonden, onder de bestrij'lingen des satans, onder de verleiding der wereld, en onder 2oo vele beproevingen, die n treffen; Hij , die u heeft vrijgemaakt van den toorn Gods, van den vloek der wet, van <ie magt der zonden, van de heerschappij des satans en van flet geweld des doods, zal u eenmaal volkomen verlossen. Strijdt in vereeniging met uwen Vrijmaker en door Zijne kracht, den goeden strijd des geloofs; dient Hem met \Teeze; grijpt naar het eeuwige leven. En ziet al wachtende en reikhalzende, met onderwerping aan Zijnen wijzen raad, naar de volle vrijmaking en naar de zalige vrijheid Üer heerlijkheid in den hemel uit. Is het hier al zoo zalig 'le bewijzen te mogen omdragen, dat we door den Zoon van jille heerscliende zonden zijn vrijgemaakt; wat zal het dair "oven niet zijn? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, ^ het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar j*'ij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zul'en gelijk wezen: want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.

Dan zal de blijdschap onbepaald, door 't licht dat van ^ijn aanzigt straalt, ten lioogsten toppunt stijgen.

A M K N.

Sluiten