Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de godsdienst misbruikt, om daardoor tot de vervulling van aardschgezinde begeerten te geraken. Hij leerde bij het licht des Geestes zien, dat zijn kerkgaan uit die onreine bron voortvloeide. Met dit gezigt ging eene zekere onrust gepaard , welke alle opregt overtuigde zielen, vooral in het becin van hunnen hemelschen loopbaan, uit genade leeren kennen. De wereld noemt dit hypocondrie en zekere lieden, die zich met nadruk geloovigen noemen, roepen en schreeuwen :

t't is ongeloof!!" . .

Op dien dag, wanneer het te Rhvjnsburg kermis is, ging Rous in 1849 met zijnen zoon derwaarts, ten einde eenige vrienden te bezoeken. Zij vertoefden bij H.van der Met en M. van der Gust. Cornelis bleef bestendig bij zijnen vader, welke zich daarover verwonderde , te meer omdat het kermis was.

Den volgenden zondag vraagde de bij aanvang overtuigde ionaeling• of iemand, welke van God tot zaligheid is uitverkoren ooi eene zekere wroeging in zijn binnenste kon gevoelen ? Rous ben-on toen op te merken, dat hij dit aan hem uit belangstelling met toepassing op zijn' eigen' toestand vroeg, en gaf uit

ziine bevinding antwoord. ■

Toen ik niet lang daarna hem met de Ouderlingen in de huisbezoeking ondervraagde, sprak hij zeer duidelijk als een overtuigd zondaar. Het viel mij in die oogenblikken zeer gemakkelijk, om te gelooven, dat de Iïeere het goede werk in

hem had begonnen.

Onderscheidene kenmerken, die noodzakelijk uit de ware overtuiging voortvloeijen, vertoonden zich van tijd tot tijd meer duidelijk in hem. Groot was zijne liefde tot de genademiddelen. Hij hoorde, sprak, las, of schreef over den weg der zaligheid, als hij daartoe tijd had. De prediking was hem dierbaar. Bij eene gepaste vrijmoedigheid had hij de gave ontvangen, om zich duidelijk, vloeijend, gemakkelijk en zeer verstaanbaar uit te drukken. Steeds is hij voor die verfoeiieliike zelfverheffing bewaard gebleven, waaraan weieens jonge christenen mank gaan. Hij bad in het openbaar zeer gepast en hartelijk. Ik schrijf geene lofrede, maar eene getrouwe

voorstelling van zaken.

Omtrent twee maanden na zijne gezegende opwekking uit den geestelijken dood, ontving hij iets, hetwelk m onze daaen bij vele christenen wordt gemist. En wat is dit. Zoo Llt "ij misschien vragen. Het is Christus door een levendig geloof, met toepassing voor zich zeiven , als zijne eenige troost in leven en sterven blijmoedig aan te nemen.

Sluiten