Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegende bloeddroppelen vafi den vernederden Heiland in Getksemané is geheiligd. Terwijl dit stoffelijk deel de toegezegde' opstanding ten eeuwigen leven verbeidt, juicht zijne ziel reeds voor den troon des Lams en galmt met het verloste koor des hemels: Gij hebt ons Gode gekocht door uw bloed!

En wij, geliefde Broeders en Zusters in den Heere onze geregtigheid ! bevinden ons nog in dit tranendal, het land der vreemdelingschap. Heeft onze broeder den goeden strijd es geloofs gestreden en de kroon der overwinning behaald, wij zien ons daarentegen nog van alle zijden door onverzoen-

6 vijanden omringd. In ons is geene kracht tegen die groote menigte, en wy weten zonder den Geest des Heeren niet wat wij zullen doen. Zijn wij daarom minder veilig dan zij, die uit de groote verdrukking in het hemelsch Jeruzalem zijn aangekomen Hoort, wat het Woord des levens zegt. Die gij in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die ereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd Heeft u tot dus verre iets ontbroken? Zijt gij niet vaderlijk geleid, bewaard en vertroost? Maar onze ongeregtigheden, zult gij zeggen. Gij zijt der zonden gestorven, en uwe klagten over uwe ellenden bewijzen, dat gij Gode leeft. Weet gij niet wat de goede Herder u beloofd heeft? Ik heb voor n gebeden, dat uw geloof met ophoude. Hij zal uwe weeklagt in eene rij veranderen en alle tranen van de oogen ivisschen. Vertroost elkander met deze woorden. Amen.

Naschrift. Gerritje Rous, de zuster van Cornelis, is den 19 December 1851, in 21jarigen ouderdom overleden. Kort na de bekeering van haren broeder, begon zij onrustig te worden. ■Smds dien tijd betoonde zij eene groote begeerte naar de genaemiddelen. Vóór den dood heeft zij vruchten van geloof en bekeering voortgebragt. De Heere zal het gekrookte riet niet lerhelen, noch het glimmende vlaswiekje uitblusschen.

Sluiten