Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarover te bekommeren? Die Jezus als zijn zaligmaker heeft, heeft vrede met God. Dit is waarheid; maarzoo gij de genoemde zaken in uw dagelijksch leven mist, dan hebt gij Jezus nog niet als uw zaligmaker leeren kennen, en bewandelt gij eenen weg die wel regt is in uwe oogen, maar welks einde is de dood. O doorzoekt u naauw; want de Heere zegt: wee de gerusten te Sion, enz. Verschrikkelijk zal het zijn met een leugen in de regterhand verloren te gaan. O dat gij ontdekt werd; dat uw staat u regt hulpeloos werd; dat gij tot Jezus gedreven mogt worden; dat hij u troosten mogt en gij uwzelven niet meer troosten kondet, dan zoudt gij leeren verstaan, wat het is uzelven te verliezen en Jezus te vinden; dan zoudt gij den weg des levens bewandelen, met een hart vol liefde tot God en tot uwe naasten.

Maar hoe bemoedigend is deze waarheid niet voor u, die gelijk de tekst zegt, komt met geween en smeekende gevoerd wordt 1 Welligt zijt gij door het bovengezegde ter nedergeslagen, en zegt gij bij uzelven: zoo zal ik dan ook nog eenmaal door Sauls hand omkomen. Als gij wel gehoord hebt, is deze toepassing onjuist. Want gij kunt niet gerust zijn, en denkt veeleer dat de troostrede: zalig zijn zij , die treuren, op u niet past, omdat gij volgens diezelfde waarheid nog niet vertroost wordt. Ontstaat het treuren bij u alleen, omdat gij vreest in de hel te vallen, of is het ook omdat gij tegen een goedertieren God gezondigd hebt, en Hu regt vaardig dien God eeuwig zult moeten missen ? En "Wat is uw smeeken anders, dan dat de Heere u om Jezus wil nog genadig mogt zijn? Dat Jezus zondaren zaligt gelooft gij; maar hierover, of hij u zal zaligen zijt gij bekommerd, dat kunt gij niet gelooven, omdat hij zich alsnog Voor u verborgen houdt. Maar, zegt mij: leidt de Heere u nog niet aan de waterbeken ? Hoe waart gij gesteld toen wij straks die bron eens een weinig openden, en zeiden Welke beken er al uit zijne eeuwige liefde voortvloeiden? Werd hij u toen niet dierbaar; en voeldet gij niets van die uitgaande liefde tot hem? Dit kunt gij immers öf nu öf °p andere tijden niet ontkennen. Hieruit kunt gij u imkers dan bemoedigen, dat gij volgens de vrije belofte, door Jen Vader getrokken wordt, om te komen met geween; dat gij door den H. Geest gevoerd wordt met smeekingen; en ^at Jezus u bij aanvang al leidt aan de waterbeken van zijne ^genoegzame geregtigheid. Welaan houdt moed; laat u 2°o maar leiden. Gij zult dan weldra ook door hem op J'en regten weg gebragt worden, waar gij u niet zult kun'^'ii stooten. Zegt gij: o dat dit voorregt mij eens te beurt

Sluiten