Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Het geloofsgebed zal Gods kinderen redden, maar den ondergang zijner vijanden verhaasten ten dage des strijds.

III.

Het Godsbevel om voort te trekken, is liet laatste punt waarbij wij nog wenschen stil te staan. — Het wordt gegeven op Mozes gebed — ter uitredding van Gods volk —* ter verdelging van zijne en des Heeren vijanden.

Mozes, wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israels dat zij voorttrekken! Vooruit! Voorwaarts! dat is dan het wachtwoord voor Israels leger, zoo deerlijk hier in de klem geraakt. Gelijk het Pniel voor Jakob na den strijd bij de Jakobsbeke volgde nadat hij te voren met God en menschen gestreden en overwonnen had, zoo wordt ook het bevel om voort te trekken eerst gegeven, nadat Mozes zijne ziel voor God uitgestort en aan Hem den nood zijns volks had opgedragen. Dit Godsbevel geeft moed om voort te gaan waar alles belet, kracht om door te gaan waar alle uitgangen zijn bezet. Het gebed is de sleutel van de poort des hemels en wordt aangevuurd door het geloof: God kan en wil en zal verhooren waartoe Hij door zijn woord en eed zich heeft verbonden. Ter Zijner tijd zal Hij gewis verhooren zoo zeker als wij weten onze bede voor Zijnen troon te hebben neergelegd en die met een geloovig Amen voor zijn aangezicht bevestigd te hebben.

„Wat ons te voren geschreven is, dat is tot onze leering geschreven opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hope zouden hebben." Eu geeft dq Heiland aan allen de vermaning met de belofte: „Bidt en u zal gegeven worden" dan zal ook hier het bevel om voort te trekken als eene vrucht van Mozes bede beschouwd worden, waardoor hij den hemel opende en redding verkreeg voor zich en zijn volk. Voor wij geloovig geplant hebben is er geen vrucht te wachten en ook dit Godsbevel om voort te trekken is de zoete vrucht op den volhardenden strijd en het sterk aanhouden in het gebed. Zij hebben hem aangeloopen als een waterstroom en hunne aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Ook hier zien wij al weder bevestigd de kracht der Apostolische opwekking en vermaning: „Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd."

Op '8 Heeren bevel, onder Mozes leiding, stelt zich het

Sluiten