Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven ter bevordering des wasdoms. Wetende dat, nu hij zijne taak heeft verrigt, de aarde vruchtbaar gemaakt van zelve vrucht moet voortbrengen, zoo bekommert hij zicli als een wijs landbouwer riet, hoe dit geschiedt, daar dit toch immer voor hem raadselachtig zal blijven. Hij gaat heen eed ij k de gelijkenis zegt, slaapt, staat op, nacht en dag, en het zand sproot uit, werd lang, hij zelf wist het niet, hoe — Hoort gij wel overtuigd en zoekend zondaar? De Heere Jezus leert u hier , dat ge moet ophouden met te zoeken naar eene levenskracht waar ze niet te vinden is. Kan de zaaijer alleen afhankelijk verwachten en ootmoedig bidden dat God zijn gezaaisel mag zegenen en vruchtbaar maken, gij heot u slecht bloit te geven aan de koesterende stralen zijner genade, gij moogt u volstrekt niet begeven tot ijdele onderzoekingen over de verborgenheden, die aan deze levenswaarheid verbonden zijn en die straks alleen zullen opgeklaard en verstaan worden door ze proefondervindelijk dan de ziel te genieten. Ondervindt een overtuigd zondaar voor de eerste maal in beginsel dien gezegenden en kabrien gemoedstoestand, welken de H. Schrift vrede door het geloof noemt, de lieer wil, dat hij in stilheid geduldig zal wachten op t geen verder tot meerdere opheldering in den weg der verlossing zal geschieden Geliik de wachters niet reikhalzend verlangen uitzagen naar den morgen, die op zijnen gezet ten tiju ter oosterkimme aanbrak, zoo moet ieder heilbegeerig hart den Heere in de meerdere uitlatingen zijner lietde in alle lijdzaamheid verbeiden. Die toch eene ontwikkeling wil verhaasten , die niet dan langzaam voortgaat, verstaat niet wat het zegt : »Die gelooft zal niet haasten. Kn wederom: In stilheid en vertrouwen zal uwe sterkte zijn. Grij ziet geen vrucht, niet waar? omdat het zoo lang duurt begint gij haast moedeloos te worden en te wanhopen, maar al moet er ook menige dag en nacht over t gezaaide gaan aivorens het boven den grond zigtbaar wordt, het is daarom geea bewijs, dat er geene werking, geen uitspruiten is? Or moet het zaad niet eerst ontkiemen, vervolgens een wortel nederwaarts schieten, alvorens het eene spruit boven den grond kan maken? En gelijk nu eene groeyende plant langzaam moet gedijen; zoo moet ook het hart in hetwelk t zaad der goddelijke waarheid begint te ontkiemen, zich ootmoedig onder Gods wil houden, zich vergenoegende met het welbehagen Gods, daar ten gevolde van al dat haasten God wordt miskend in zijne genadewerkingen aan het hart; en al moge nu de strijd tegen de redeneringen van t vleesch groot zijn in de erkentenis dat zwakheid en moedeloosheid niet andeis dan de uitwerkselen zijn van het ongeloof, in het be-

Sluiten