Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus Jezus. Was het zoo geheel vrede in zijn sterven? Kon hij zijne vrouw en kinderen, zoo hij daarmede was begunstigd; kon hij zijne betrekkingen, hem zoo dierbaar, zijnen werkkring, door hem zoo geacht, zijne broeders naar den geest, waaraan hij zoo innig was verbonden, zijn volk, dat hem zoo op het hart lag, zoo gemakkelijk verlaten? Zijn sterfuur sloeg, M. H.! en zijn God was hem in die ure nabij, en schonk hem stervensgenade, en Simeon werd losgemaakt van alles buiten God. Hij was een regtvaardige, en de Schrift zegt het: De regtvaardige vertrouwt zelfs in den dood. Hij steunde in zijn sterven op de getuigenis des Heeren, die als man der weduwe en vader der weeze zich in Zijn woord had geopenbaard ; die gezegd had: Ik ben uw God , en de God van uw zaad. Zijne betrekkingen beval hij den God van Israël aan en wees hen op den Christus des Heeren, in 't vleesch door hem aanschouwd. Zijnen werkkring verliet hij gelaten , gewillig; zijne broeders naar den geest trachtte hij te sterken en te troosten, en gaf hen vertrouwend in de handen van Hem die gezegd had: Ik zal u niet begeven, noch ik zal u niet verlaten. En zijn volk, doorhem zoo bemind , nu God, naar de grootheid Zijner barmhartigheden, Zijn Israël had opgenomen , Zijne trouw had bevestigd in de zending van Zijnen Zoon, hij kon het nu verlaten eq beveelt het zijnen God, en sterft in vrede, ó Gelukkige, driewerf gelukkige Simeon! hij legt den aardschen tabernakel af. En is bij zijn sterven de luister der wereld niet aanschouwd, de Koning der Engelen heeft zich geschaard rondom zijn leger, en de Engelen des Heeren, zij voeren zijne ziele in den schoot van Abraham, in de eeuwige gelukzaligheid; de poorten der geregtigheid worden hem ontsloten, en het heet: Komt, gij gezegende des Vaders, ga in, in de vreugde uws Heeren! Over weinige zijt gij getrouw geweest, over vele zal ik u zetten. Beërft nu het koningrijk, dat voor u bereid is vóór de grondlegging der wereld. Daar, daar is hij nu in den hemel, M. H.! en het is volle vrede bij Simeon. Zoo is het: nu heeft zija schreijen en klagen, zijn zwoegen en zweeten, zijn strij-

Sluiten