Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, en dat ons oog gevestigd is op de aarde, en ons hart vervuld met de wereld, en onze voet zich vaardig beweegt in de beslommering des levens, oorzaak is het dat de hemel niet in 't oog Jezus in 't hart en de wereld onder den voet is geplaatst, en nieuwe bekeering is weder noodig, zal het verlangen in hart en wandel blijken naar den dood. Keert weder, gij afkeerige kinderen, en ik zal uwe afkeerigheid genezen, is de liefelijke roepstem des Heeren. Ach! mogt zij weerklank vinden in uw hart, en gij wederkeeren tot God. Wat is het zalig te mogen uitzien en verlangen naar den dood, en dat kan alleen uw genot zijn, waar gij in gemeenschap niet Christus in Gods gunst moogt wandelen. Nu is er vreeze, nu is er duisternis, nu is er strijd en wankeling menigmaal omtrent uwen staat; maar dan ware Paulus en Simeons taal ook de uwe; dan verheerlijktet gij uwen God naar uwe roeping op aarde ; uwe zaligheid werd dan bevorderd, en de naaste in den middellijken weg voor Christus gewonnen. Voorts, broeders! de tijd is kort, en wanneer gij op uw doodbed zijt gebvagt, hebt gij de meeste smart van uw onvruchtbaar leven. Hoort daarom de opwekking des Heeren: Eigt weder op trage handen en slappe knieën; strijdt den goeden strijd des geloofs; grijpt naar het eeuwige leven. Zalig zult gij zijn, wanneer uw Heere in de stervensure u alzoo vindt. Zoo zult gij ook met eenen Simeon mogen juichen, en mrt Paulus zeggen: Ik heb den goeden strijd gestreden; ik heb den loop geëindigd; ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der regtvaardigheid, die mij de Heere, de regtvaardige Kigter, geven zal in dien dag. Zoo geve de Heere u en mij, en al Zijn lieve volk, eenmaal te sterven.

Amen.

Sluiten