Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Staan wij daarom stil bij de waarde welke het kruis van Christus voor ons heeft. Hoewel de H. Schrift leert dat de grootste zondaren als zij gelooven zullen zalig worden, zoo leert zij nergens dat alle menschen door het kruis van Christus zullen gered worden. Onze Gereformeerde kerk leert dit evenmin; zij leert wel dat (a) »de dood des Zoons Gods is de eenige en hoogst volmaakte slagtofferande en voldoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardij, overvloedig genoegzaam om de zonden der geheele wereld te verzoenen, omdat, de persoon, die den kruisdood geleden heeft, niet alleen een volmaakt heilig mensch, maar ook de eeniggeboren Zoon van God is, van het zelfde eeuwig en oneindig wezen met den Vader en den Heiligen Geest, en ook omdat Zijn dood verbonden Was met het gevoel des toorns Gods en van den vloek dien wij door onze zonden verdiend hadden."

Maar zij leert ook «dat het was de hoogst vrije raad en de allergenadigste wil des Vaders, dat de levend en zaligmakende dood Zijns Zoons, zich uitstrekken zou tot al de uitverkorenen, om hen alléén met het regtvaardigmakend geloof te begiftigen en door hetzelve onfeilbaar tot de zalig heid te brengen: dat is God heeft gewild, dat Christus door het bloed des kruises, waardoor Hij het Nieuwe Testament bevestigd heeft, uit allen volke, geslachte, natie en talen die allen en die alleen, die van eeuwigheid tot de zaligheid uitverkoren en van den Vader Hem gegeven zijn, krachtig vrijkoopen, met het geloof hetwelk Hij, gelijk ook de andere Zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door Zijnen dood voor hen verworven heeft begiftigen en van alle zonden , hetzij aangeborene, hetzij dadelijke, zoowel die na, als vóór het geloof bedreven zijn door Zijn bloed reinigen, tot den einde toe getrouwelijk bewaren en eindelijk zonder eenicre vlek of rimpel, heerlijk zou Voor zich stellen."

Men zegge niet »dit is slechts de getuigenis van feilbare menschenwe verblijden ons T. H I dat wij u uit Gods Woord dezelfde waarheid kunnen doen hooren; want zonder dat W oord heeft eene belijdenis geene kracht.

Toen de Heere Jezus het H. Avondmaal instelde, zeide Ilij tot Zijne discipelen: «Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen J?estaments , hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde." Wie zijn die velen? Immers de

(*) Zie do leerregels der Dorische Synode Hoofdstuk li.

Sluiten