Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geacht of veracht worden. Ach! waar kan zelfs een kind Gods al toekomen , als het zich door de wereld laat niede slepen , of" zich niet aan den Heere gewent, en den weg breeder wil maken dan de Heere dien gemaakt heeft. De wereld wil zelfs wel christelijk heeten, als zij maar niet behoeft gekruist te worden; doch zulk een Christendom is het ware niet. Het ware Christendom bewandelt den kruisweg, gelijk de Heere Jezus gezegd heeft, »in de wereld zult gij verdrukking hebben , maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen."

Menigeen ondervindt het echter tot zijne schade, dat hij te vergeefs op de wereld gerekend heeft. De roem in het kruis van Christus, zal u nimmer beschaamd doen uitkomen ; want de Heere is een Belooner dergenen die Hem zoeken. Welaan, gewent er u aan; dat kruis is zoo zwaar niet, vooral in onze dagen van uiterlijke rust en vrede. Die hier zijn roem in het kruis van Christus gesteld heeft zal dien eeuwig behouden. De aardsche roem vergaat; kroonen en troonen verzinken in het niet; de gedaante dezer wereld gaat voorbij, maar die den wil des Vaders die in de hemelen is doet, blijft tot in der eeuwigheid. Wie moest dus dien blijvenden roem niet zoeken? De menscb is van nature roem en eerzuchtig; en toch, wijs hem op den roem des kruises, dan is het: » houd dien roem maar voor u zeiven, wel een bewijs dat hij van het kruis van Christus afkeerig is. Men moet geleerd hebben om een zondaar te zijn, dan eerst wordt het kruis van Christus ons dierbaar; dan verstaan wij het eerst goed: dat aan dat kruis het handschrift onzer zonden genageld is; dat aan dat kruis Christus eene eeuwig geldende geregtigheid heeft teweeg gebragt voor alle ware geloovigen; dat daar aan alles volbragt is, wat men zelve nooit had kunnen volbrengen. Geeft dan Christus eer geliefden! die God vreest; geeft Hem eer door te roemen in zijn kruis. Geeft hem eer door voor Hem, als een, die met Hem gekruist is te leven. Geeft Hem eer, door af te zien van u zeiven en volkomen te hopen op de genade van den Heere Jezus Christus; geeft Hein eer, door steeds voor de leer des kruises uit te komen en te strijden; of zijt gij zulks niet ten duurste aan uwen Redder en Verlosser verschuldigd ?

Sluiten