Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen wij tot u, die nog onbekeerd zijt en die in de wereld uw vermaak en roem zoekt: »CJw roem is ij del en zondig, gij wandelt op eenen weg, die u ten verderve voert. Kooi terug o zondaar ! van dien breeden weg ; hij maakt u niet gelukkig. Ik wijs u eenen beteren weg; ik wijs u op ChbisTüS, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, niemand komt tot den Vader dan door Hem. Hebt gij tot hiertoe den Heere vertoornd door uwe zonden, er is echter nog ver-

7 o

geving van dezelve, zoo gij u bekeert en in Christus gelooft. Doch ook hier moet God u geven wat gij niet hebt , daar gij geene kracht in u zeiven hebt om te komen en om te gelooven; en toch is het: «Bekeer u en geloof het Evangelie.'' Verander derhalve het gebod in een gebed en smeek Hem om Zijnen Geest die in al de waarheid leidt. Luister naar de woorden des Heeren, gesproken door den mond van Zijnen knecht Hosea: «Bekeer u o Israël! tot den Heere uwen God toe; want gij zijt gevallen om uwe ongeregtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u iot den Heere, zeg tot Hem: »Neem weg alle ongeregtigheid en geef het goede, zoo zullen wij betalen de varren onzer lippen.'''' Hos. XIV: 2, 3.

O, wat is God goed, dat Hij z66 den zondaar tot bekeering laat opwekken; daarom zal het vreesselijk zijn te vallen in de handen van den levenaigen God, wanneer de zondaar zich verhardt en verloren gaat. Is het dus niet zijn eigen schuld, als hij geroepen zijnde, "niet wil komen ?

Bekommerd en verlegen zondaar! strekt het verhandelde u niet tot aanmoediging om met uwe zonden tot Christus te gaan? Wat bekommert u? wat maakt u verlegen? uwe zonden. Hoeveel zijn zij ? zij gaan de haren van uw hoofd te boven. Op duizend vragen kunt gij niet één antwoorden. Welnu, ik mag het u uit 's Heeren naam toe roepen: «Bij Jezus is hulpe." Zijn kruis kan u redden. Zijne doorboorde handen roepen het u toe: «zie hoe lief Ik zondaren heb, die tot Mij vluchten. Die handen geven er u het bewijs van. Ik heb ze vrijwillig uitgestoken om ze aan het kruis te laten nagelen. Ik had ze terug kunnen trekken; Ik had mijne vijanden kunnen verslaan; maarneen, Ik gaf mij vrijwillig over en dat om ellendige zondaars te zaligen. Wend u dus naar Mij en word behouden. Wantrouw Mijne liefde niet. Ik ben niet veranderd al ben Ik thans in den hemel. Mijn naam is nog barmhartige Ilooge priester. Mijn bloed is nog versch en levendig; het reinigt nog van alle zonden!" Hebt gij aan zulk een' Zaligmaker geen behoefte? Wend u dan naar Hem, die niet zal uitwerpen degenen, die tot Hem komen. Denk niet dat uwe

Sluiten