Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid is en hoe belangrijk het is, haar regt te bevatten. Jezus zelf leert ons in den tekst, die het voorwerp or.zer beschouwing zal uitmaken, het groote geluk dergenen kennm, die de waarheid verstaan. Derhalve, het verstaander wnarheid en hare vrijmakende kracht in de geloovigen, zullen wij daaruit leeren kennen. Moge de kracht der waarheid, ook onder ons, in onze harten openbaar worden! Bidden we tot dat einde den Algenoegzame om Zijnen, voor ons in spreken en hooren, zoo onmisbaren zegen.

TEKST: Joh. VIII: 32.

En {gij) zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

In ons teksthoofdstuk komt' eene zamenspraak voor tusschen den Heiland en de Joden, van welke de meesten bittere vijanden waren van Zijnen persoon en Zijne leer. De Heere verdedigt in die zamenspraak krachtig Zijne Goddelijke zending van den Vader en de waarheid Zijnei leer, ten gevolge waarvan velen, volgens vs. 30, overwonnen werden en in Hem geloofden. Of men dit te verstaan hebbe in den zin van het ware zaligmakend geloof, óf dat men te denken hebbe aan een bloot voor waarachtig houden, dat Jezus als mensch krachtig in woorden en werken en een groot profeet en leeraar was , beslissen wij niet. In ieder geval betoonden zij voor het tegenwoordige toegenegenheid en belangstelling in Zijne leer. Jezus echter kende hunne harten. Hij wist ook dat zij, die waarlijk in Hem geloofden , aan allerlei verzoekingen tot afval van Zijne leer bloot stonden; daarom zegt Hij in vs. 31: «Indien gijlieden in mijn woord blijft, zoo zijt gij waarlijk mijner discipelen." Dus, door in Zijn woord te blijven, dat is hetzelve te bewavolgens vs. 51, zouden zij met de daad betoon en, dat kbhte discipelen van Hem waren. Hierop volgt ons tekstB^dat eene dierbare belofte in zich behelst, troostvol Hdigend voor ieder, die met ernst om zijne zalighei t

Sluiten