Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid tot zaligheid kennen, en wij kunnen hier het groote verschil tusschen weten en verstaan reeds opmerken.

Doch ook bij verderen voortgang op den levensweg leert de Christen meer en meer de waarheid, in Gods Woord vervat, met betrekking tot zijne zaligheid, bevindelijk verstaan. Naarmate Gods Geest meer de nevelen van zijn verstand doet opklaren, krijgt hij helderder inzien en meer gezuiverde begrippen van den weg des geloofs. Zijn eigen onvermogen tot het betrachten van het waar geestelijk goed, en de behoefte aan den invloed en de leiding des Heiligen

Ö O

Geestes, zal hij den weg des geloofs bewandelen, leert hij nog iederen dag beter kennen. Toen de Heere hem bekeerde werd hij overtuigd van zijne zonden; maar bijzonder in het vervolg leert hij wat het beteekent een zondaar te zijn. Als een geestelijk gebondene door de zonde wordt hij gedrongen, met Paulus uit te roepen: »Ik ellendig mensch !" Hom. VII; 24. Hij ondervindt geheel tegen zijne vroegere verwachting en begeerte in, welk eenen schadelijken invloed de verdorvenheid in hem , en de wereld buiten hem op zijn hart en zijne daden uitoefent. Naar mate hij meer inzigt ontvangt van den verloren toestand door de zonde krijgt hij ook meer gezigt van de grootheid der genade, en de oneindige liefde van den drieëenigen God in het verlossen van zulke ellendigen. Die geestelijke kennis van zich zeiven en van God doet hem dan ook nog dagelijks als een arme van geest, als een treurende over de zonden, als een hongerige en dorstige naar de geregtigheid» tot den genadetroon vlugten, met belijdenis van zijne schuld, maar pleitende op het bloed des Verbonds, dat voor de zonde vergoten is. O! Jezus Christus is hem dierbaar. In en bij Ilem alleen schuilt hij. In en door Hem komt hij met vertrouwen tot den Vader en pleit op Zijne beloften, die in Christus voor 's Heeren volk Ja en Amen zijn. Hij gelooft, die Jezus is van den Vader gegeven, (en mag hij geloofslicht en kracht genieten, dan zegt hij: ook voor mij gegeven) »tot wijsheid, regtvaardigheid, heiligma-

Sluiten