Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedriegelijke denkbeelden tot eenen regel van hun geloof en belijden stellen, vallen noodzakelijk van de eene dwaling in de andere, zijn geheel vervreemd van de waarheid en hare kracht, en bij gevolg geene vrijgemaakte, maar ellendige slaven van de zonde en den vorst der duisternis, welke hun de zinnen verblindt, opdat zij de waarheid niet gelooven , om daardoor bekeerd en zalig gemaakt te worden. Och! de Heere ontferme zich nog over zulke duisterlingen en bestrale hen met het licht der waarheid, welke door hen zoo smadelijk verworpen wordt, opdat ze die nog leeren kennen en belijden.

Ook zijn er die, ofschoon zij zeggen, dat zij den Bijbel als het Woord Gods erkennen, en daar zeer op roemen, echter hunne bijzondere denkbeelden en meeningen, die zij van deze en gene zaken hebben, dikwijls buiten en tegen het \\ oord zoeken door te drijven. Onze tegenwoordige eeuw levert vele zulke verdartelde verstanden op, die door geestelijken hoogmoed of zelfverheffing vervoerd, zich verre boven anderen in kennis en wetenschap der waarheid verheven achten. Doch treedt men met zulke menschen in een godsdienstig gesprek, dan blijkt het al spoedig, dat zij de Bijbelwaarheden niet in haar verband hebben beschouwd, maar slechts enkele schriftuurplaatsen hebben genomen om die naar hunne lievelingsdenkbeelden te plooijen. Zulk gebruik maken van de Heilige Schrift is ten hoogste oneerlijk en gevaariijk. Van daar die menigvuldige rigtingen en denkbeelden die men op godsdienstig gebied in onze dagen aantreft; van daar die menschen, welke zich met geen enkel kerkgenootschap vereenigen kunnen, zich zeiven afzonderen en alleen vereenigd zijn met hunne eigene en bijzondere begrippen. Ook dezen hebben zeker niet geleerd de hoogten van hun verstand en hunne gedachten gevangen te geven onder het 'tVoord Gods, en het is zeer te betwijfelen of de zoodanigen wel ooit de waarheid regt leerden kennen en door haar vrijgemaakt zijn geworden.

Geliefden! ofschoon ik hoop, dat menschen van zoodani-

Sluiten